Współpraca szkoły z rodziną

Wstęp 2
Rozdział 1. Współpraca szkoły z rodziną 4
1.1. Analiza pojęć partnerstwo, współdziałanie, współpraca, współuczestnictwo 4
1.2. Funkcje rodziny 5
1.3. Przemiany we współczesnej rodzinie 10
1.4. Rola szkoły w środowisku 15
1.5. Funkcje szkoły 17
1.6. Przemiany współczesnej szkoły 28
1.7. Modele współpracy 32
1.8. Formy współpracy szkoły z rodziną 35
Rozdział 2. Metodologia badań własnych 40
2.1. Przedmiot i cele badań 40
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 41
2.3. Zmienne i wskaźniki 42
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 43
2.5. Charakterystyka próby badawczej 47
2.6. Organizacja i przebieg badań 51
2.7. Charakterystyka terenu badań 52
Rozdział 3. Współpraca szkoły z rodziną – analiza wyników badań 54
3.1. Analiza wyników 54
3.2. Wnioski i uwagi 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Aneks 76