Współpraca szkoły i Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu

Wstęp 3
Rozdział I:  Rola Policji i szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodego pokolenia 6
1.1.     Zadania Policji 6
1.2.    Co to jest demoralizacja? 7
1.3.    Profilaktyczna rola szkoły 8
Rozdział II:  Przyczyny demoralizacji nieletnich 10
2.1.    Przyczyny zewnętrzne demoralizacji 10
2.2.    Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji 11
Rozdział III: Problemy gimnazjów 12
3.1.    Przemoc  12
3.2.    Narkomania 13
3.3    Alkoholizm 14
Rozdział IV: Metodologia badań 16
4.1.    Cel badań, problemy i hipotezy 16
4.2.    Zmienne i wskaźniki 18
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze 19
Rozdział V:    Analiza i interpretacja wyników badań 21
5.1.    Analiza i interpretacja wyników z badań  przeprowadzonych wśród pedagogów   21
5.2.    Interpretacja uzyskanych wyników z badań przeprowadzonych wśród policjantów    30
Podsumowanie 36
Bibliografia 38
Załączniki 39