Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘĆ 6
1.1. Zawód 6
1.2. Przygotowanie do pracy 7
1.3. Poradnictwo zawodowe 10
1.4. Doradztwo zawodowe 13
1.5. Kwalifikacje zawodowe 13
1.6. Czynności zawodowe 14
1.7. Praca 14
1.8. Potencjał pracy 15

ROZDZIAŁ II. SZKOLNE I POZASZKOLNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW 16
2.1. Istota kształcenia zawodowego 16
2.2. System kształcenia zawodowego 23
2.3. Treści kształcenia zawodowego wyznacznikiem programów nauczania szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego 28
2.4. Efekty szkolnego i pozaszkolnego systemu kształcenia zawodowego 33

ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH OŚRODKACH KARIERY 36
3.1. Regulacje prawne określające zadania systemu oświaty w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego 36
3.2. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne jako element systemu doradztwa zawodowego 37
3.3. Szkolne Ośrodki Kariery – funkcje doradcy 44
3.4. Współpraca szkolnego doradcy zawodowego oraz poradni pedagogiczno psychologicznej w zakresie aktywizacji zawodowej 50

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS SCHEMATÓW 64