Współpraca rodziny ze szkołą i internatem w procesie wychowania nastolatek

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I WPŁYW ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO ORAZ ISTOTA I FUNKCJE INTERNATU 6
1. Środowisko rodzinne mieszkanek internatu 6
1.1. Rodzina jako grupa społeczna 6
1.2. Uspołecznienie w rodzinie. 8
1.3. Postawy rodzicielskie. 10
1.4. Patologie w rodzinie. 13
2. Środowisko szkolne 15
2.1. Style kierowania wychowawczego. 15
2.2. Szkoła jako system społeczny. 18
2.3. Rola i pomoc szkoły w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych. 20
2.4. Kontakt rodziny ze szkołą . 24
2.5. Rola pedagoga szkolnego, poradni wychowawczo- zawodowej, sądu rodzinnego i nieletnich. 26
3. Internat. 30
3.1. Funkcja internatu 30
3.2. Rola wychowawcy w adaptacji nowych wychowanek w środowisku internackim. 33
3.3. Regulamin internatu 37
ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 41
1. Przedmiot i cel badań 49
2. Problemy i hipotezy badawcze 50
3. Metody i techniki badawcze 54
4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 59
1. Ogólna charakterystyka badanej grupy 59
1.1. Wyniki badań 60
2. Oczekiwania mieszkanek internatu i formy ich zaspokajania 66
3. Kontakty rodziców z wychowawcami w szkole 74
4. Kontakty rodziców z wychowawcami w internacie 78
PODSUMOWANIE 80
SPIS TABEL 83
SPIS WYKRESÓW 84
SPIS RYSUNKÓW 85
BIBLIOGRAFIA 86
ANEKS 90