Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwiązania problemu uchodźstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny w prawie międzynarodowym 11
1.1. Pojęcie uchodźstwa 11
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 15
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 16
1.3.1. Przyczyny polityczne 16
1.3.2. Przyczyny ekonomiczne 19
1.3.3. Przyczyny społeczne 20
1.3.4. Inne przyczyny 23
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 25

Rozdział II. Początki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 29
2.1. Okres międzywojenny 29
2.1.1. Wysoki Komisarz d.s. Uchodźców Rosyjskich i Ormian 29
2.1.2. Międzynarodowe Biuro do Spraw Uchodźców im. Fridtjöfa Nasenna 33
2.1.3. Wysoki Komisarz d.s. Uchodźców pochodzących z Niemiec 36
2.1.4. Próby rozwiązania kwestii uchodźstwa pod koniec lat trzydziestych 39
2.2. Okres powojenny 43
2.1. Aktywność Administracji Narodów Zjednoczonych d.s. Pomocy i Odbudowy 43
2.2. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Uchodźców 45

Rozdział III. Akty prawne regulujące współpracę międzynarodową na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 49
3.1. Regulacje prawne Unii Europejskiej 49
3.1.1. Konwencja Dublińska 49
3.1.2. Porozumienie z Schengen 51
3.1.3. Pozostałe akty prawne 52
3.2. Dokumenty Rady Europy 57
3.2.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 57
3.2.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 58
3.2.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 59
3.3. Regulacje Organizacji Jedności Afrykańskiej 61
3.4. Regulacje państw AMERYKAŃSKICH 63
3.5. Azjatyckie regulacje prawne 65

Rozdział IV. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 67
4.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 67
4.2. Współpraca na forum Rady Europy 71
4.3. Próby regulacji uchodźstwa na kontynencie afrykańskim 74
4.4. Działania w kwestii uchodźstwa na półkuli zachodniej 79
4.5. Próby współpracy Azji i Bliskiego Wschodu 84

Zakończenie 89
Bibliografia 91