Współdziałanie władz

Wstęp 2
Rozdział 1. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Podstawy zasadniczego podziału terytorialnego państwa 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 10
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12
1.3.2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego i inne umowy międzynarodowe 16
1.3.3. Ustawy „ustrojowe” 18
1.3.4. Ustawa o gospodarce komunalnej 21
1.3.5. Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy finansowe 22
1.3.6. Ustawy z zakresu prawa materialnego 23
1.3.7. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 23
Rozdział 2. Zadania i kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce 25
2.1. Zadania i kompetencje gminy 25
2.2. Zadania i kompetencje powiatu 32
2.3. Zadania i kompetencje województwa 38
Rozdział 3. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 45
3.1. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 45
3.2. Reprezentacje samorządu terytorialnego 58
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 73