Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem

Wstęp 3
Rozdział I. Ustrój terytorialny kraju 5
1.1. Ustrojowe podstawy samorządu terytorialnego w Polsce 5
1.2. Struktura samorządu terytorialnego 5
1.3. Kompetencje organów samorządowych 7
1.4. Administracja publiczna w liczbach – urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, gminy 18
Rozdział II. Specyfika współdziałania samorządu terytorialnego w Polsce 30
2.1. Określenie możliwości współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym 30
2.2. Zakres zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo 33
2.3. Samorządowe fundusze celowe 44
2.4. Możliwości współpracy z samorządem wojewódzkim 47
2.5. Formułowanie oferty współpracy dla władz samorządowych i formy nacisku na władze samorządowe 48
Rozdział III. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 50
3.1. Formy i zakres współpracy 50
3.2. Współpraca województwa kujawsko – pomorskiego z regionem 63
3.3. Atuty i zagrożenia współpracy 81
Zakończenie 83
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 91