Współczesne metody rekrutacji i selekcji menadżerów

Wstęp 1
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3
1.1. Podstawowe cele i funkcje zarządzania 3
1.2. Rekrutacja i selekcja pracowników 12
1.3. Miejsce doboru kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Istota i specyfika pracy współczesnego menadżera. 29
2.1. Umiejętności kierownicze 29
2.2. Szczeble i obszary kierowania 31
2.3. Współczesny menadżer i jego rola 36
Rozdział 3. Nowoczesne metody rekrutacji menadżerów 39
3.1. Ramy prawne i wymagania proceduralne 39
3.2. Sposoby rekrutacji menadżerów 49
3.3. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod rekrutacji na zarządzanie przedsiębiorstwem 58
Zakończenie 63
Bibliografia 65