Wspieranie innowacji przez Unię Europejską

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE INNOWACJI 6
1.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 6
1.2. Etapy innowacji 8
1.3. Źródła pozyskiwania innowacji 11
1.4. Znaczenie procesów innowacyjnych w gospodarce 18

ROZDZIAŁ II. FINANSOWANIE INNOWACJI Z FUNDUSZY UE 23
2.1. Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO- WKP) 23
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 29
2.3. Fundusze Venture Capital 38
2.4. Krajowy Fundusz Kapitałowy 40

ROZDZIAŁ III. PROCES WSPIERANIA INNOWACJI W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UE 45
3.1. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 45
3.2. Programy i organizacje wspierające innowacyjność 56
3.3. Systemy wspierania innowacji w Polsce i w krajach UE 63
3.4. Kierunki doskonalenia systemu wspierania innowacji 71

ROZDZIAŁ IV. FINANSOWANIE INNOWACJI W WYBRANYCH KRAJACH 75
4.1. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach 75
4.1.1. Polska i wybrane kraje UE 76
4.1.2. Japonia 99
4.1.3. USA 104

ZAKOŃCZENIE 112

BIBLIOGRAFIA 113

SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ 118