Wpływ wskaźnikowej metody wynagrodzeń na wydajność pracy

Wstęp 3
Rozdział 1. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 5
1.1. Trzy spojrzenia na pracę i problematykę motywowania do pracy 5
1.2. Tradycyjne koncepcje systemu motywowania 10
1.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 17
Rozdział 2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 25
2.1. Pojęcie płacy i systemu wynagradzania 25
2.2. Funkcje i formy płac 30
2.3. Zasady motywacji płacowej 32
2.4. Uwarunkowania systemu wynagradzania 39
Rozdział 3. Charakterystyka wskaźnikowej metody wynagrodzeń w Spółce „Naftgaz” 44
3.1. Charakterystyka Spółki 44
3.2. Zarządzanie ludźmi i ich awansowanie w Spółce 47
3.3. Geneza i istota wskaźnikowej metody wynagrodzeń 52
3.4. Premie i nagrody jako ruchome składniki wynagrodzenia. 58
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 71
Załącznik. Ankieta 72