Wpływ szkolenia i motywowania pracowników na efekty sprzedaży bezpośredniej np. Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie problemu szkolenia i motywowania 5
1.1. Szkolenie pracowników – treść i zakres pojęcia 5
1.2. Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym zarządzania 12
1.3. Formy motywacji płacowej i pozapłacowej 22
Rozdział II. Charakterystyka Browarów Żywiec S.A. 32
2.1. Status prawny i organizacja przedsiębiorstwa 32
2.2. Oferta produktów i usług firmy 39
Rozdział III. Wpływ szkoleń i motywowania pracowników na efektywność sprzedaży w firmie Browary Żywiec S.A. 47
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.2. Metody i narzędzia badawcze 49
3.3. Charakterystyka próby badawczej 51
3.3. Analiza badań własnych 53
3.4. Wnioski 63
3.5. Zarys programu szkolenia 67
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79
Ankieta 80