Wpływ restrukturyzacji na efektywność działań placówek zdrowotnych

Wstęp        2

Rozdział I. Transformacja polityki zdrowotnej państwa polskiego    3
1. Geneza, cele i założenia reformy służby zdrowia    3
2. Uwarunkowania społeczne i polityczne efektywności świadczeniodawców w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego    6
3. Transformacja własnościowa i restrukturyzacja zadłużenia samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej    9

Rozdział II.  Uczestnicy rynku usług medycznych    12
1. Rola i miejsce świadczeniodawców na rynku ochrony zdrowia    12
2. Próba oceny działalności publicznych i niepublicznych ZOZ w polskim systemie zdrowia    15
3. Zarządzanie relacjami z pacjentem w warunkach konkurencji rynkowej    16

Rozdział III. System ISO i akredytacja jako narzędzia wspomagające skuteczne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia    18
1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych    18
2. System ISO jako wykładnik efektywnego zarządzania    19
3. Etapy wdrażania systemu jakości    20
4. Dokumentacja i obszary akredytacji placówek usług medycznych    21

Zakończenie        24
Bibliografia        25