Wpływ pracy zawodowej kobiet na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci

Wstęp 3

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze 5
1.1. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza rodziny 5
1.2. Świadomość wychowawcza rodziców 18
1.2.1. Postawy rodzicielskie 18
1.2.2. Kary i nagrody w wychowaniu 21
1.3. Problemy wychowawcze współczesnej rodziny 24

Rozdział 2. Praca zawodowa kobiet jako nowa postać tradycyjnej roli kobiety w rodzinie 31
2.1. Motywy aktywności zawodowej kobiet 31
2.1.1. Zabezpieczenie bytu rodzinie 31
2.1.2. Dążenie do wyższego standardu życia 34
2.1.3. Pozarodzinne motywy pracy 35
2.2. Integracja roli zawodowej z rolą żony i matki 41

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 47
3.1. Przedmiot i cele badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Charakterystyka grupy badanej 56
3.5. Organizacja i przebieg badań 60

Rozdział 4. Analiza wyników badań własnych 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Weryfikacja problemów badawczych 76

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis rysunków 88
Spis tabel 89
ANEKS 90