Wpływ podatków na wynik finansowy

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ OCENY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw działających w Polsce 11
1.3. Wynik finansowy miarą oceny działalności przedsiębiorstw 16
1.3.1. Pojęcie wyniku finansowego 16
1.3.2. Rachunek zysków i strat miernikiem oceny przedsiębiorstw 19
1.3.3. Ocena wskaźnikowa wyniku 24
ROZDZIAŁ II. PODATKOWE OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 30
2.1. Pojęcie i rodzaje podatków 30
2.2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa w Polsce 35
2.3. Wpływ podatków na wynik finansowy 44
ROZDZIAŁ III. HARMONIZACJA POLSKICH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT Z ROZWIĄZANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ 54
3.1. Przesłanki harmonizacji polskich przepisów z rozwiązaniami Unii Europejskiej 54
3.2. Porównanie polskich i unijnych uregulowań prawnych w zakresie VAT 62
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania 62
3.2.2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 68
3.2.3. Opodatkowanie eksportu i importu towarów i usług 70
3.2.4. Podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej 72
3.2.5. Powstanie obowiązku podatkowego, stawki, zwroty i odliczenia podatkowe 74
3.3 Tendencje zmian w podatku od towarów i usług 77
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PODATKÓW NA WYNIK FINANSOWY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA 84
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 84
4.2. Majątek i źródła jego finansowania na podstawie danych przedsiębiorstwa 87
4.2.1. Charakterystyka majątku 87
4.2.2. Źródła finansowania majątku danego przedsiębiorstwa 89
4.3. Analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa 91
4.4. Analiza wskaźnikowa rentowności przedsiębiorstwa 94
4.5. Podsumowanie 97
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 112