Wpływ nowych przewoźników na sytuację finansową LOT

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ PIERWSZY: INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ 5
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BILANSU 5
1.1. Definicja i cechy bilansu, oraz charakterystyka aktywów i pasywów 5
1.2. Analiza bilansu – teoria i zasady 6
1.3. Pionowa i pozioma analiza bilansu 8
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 13
2.1. Teoria rachunku zysków i strat 13
2.2. Wynik finansowy 13
2.3. Przychody i zyski jako element rachunku wyników 16
2.4. Koszty jako element rachunku wyników 17
2.5. Analiza rachunku zysków i strat 19
ROZDZIAŁ DRUGI: METODY I ETAPY ANALIZY FINANSOWEJ 20
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ 20
2. ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ 23
3. METODY ANALIZY FINANSOWEJ 26
4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ 28
5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 32
5.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 32
5.2. Wskaźniki rentowności 33
5.3. Wskaźniki płynności finansowej 36
5.4. Wskaźniki szybkości obrotu 37
5.5. Wskaźniki zadłużenia 40
ROZDZIAŁ TRZECI: RYNEK LOTNICZY 42
1. RYNEK LOTNICZY NA ŚWIECIE 42
2. RYNEK LOTNICZY W POLSCE 49
ROZDZIAŁ CZWARTY: PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL „LOT” 58
1. HISTORIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 58
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 64
3. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU PLL LOT S.A 67
ROZDZIAŁ PIĄTY: ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI PLL „LOT” 75
1. ANALIZA BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI 75
1.1. Analiza bilansu 75
1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny 83
2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI 90
2.1. Wskaźniki rentowności 90
2.2. Wskaźniki płynności finansowej 91
2.3. Wskaźniki szybkości obrotu 93
2.4. Wskaźniki zadłużenia 94
PODSUMOWANIE 96
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 99
SPIS RYSUNKÓW 100