Wpływ instrumentów marketingowych na zachowania konsumentów

Wstęp 3

Rozdział 1. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców 5
1.1. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy 5
1.2. Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań 13
1.3. Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy 16
1.4. Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców 20
1.5. Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji 24
1.6. Reakcje konsumentów na działania promocyjne 30

Rozdział 2. Analiza rynku telefonów komórkowych 37
2.1. Charakterystyka rynku telefonów komórkowych na świecie 37
2.2. Rynek telefonów komórkowych w Polsce 44
2.3. Elementy rynku kształtujące popyt 47

Rozdział 3. Wpływ działań marketingowych firmy Siemens Sp. z o.o. na polskich konsumentów 50
3.1. Prezentacja spółki Siemens 50
3.2. Charakterystyka działalności firmy Siemens Sp. z o.o. 55
3.3. Działania marketingowe stosowane w Siemens Sp. z o.o. 59
3.4. Analiza wpływu stosowanych instrumentów marketingowych 68

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel, rysunków i wykresów 76