Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie gminy

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Koncepcje objaśniające zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4
1.2. Zasadnicze pojęcia dotyczące zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych 9
1.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe 9
1.2.2. Organizacje bezpośredniego inwestowania i ich działalność 11
1.3. Minimalizacja ryzyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych 14
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a krajowa gospodarka 17

Rozdział II. Charakterystyka gminy Kobierzyce 24
2.1. Rys historyczny gminy Kobierzyce 24
2.2. Miejsce gminy Kobierzyce w powiecie wrocławskim i województwie Dolnośląskim 26
2.3. Potencjał gospodarczy gminy 27
2.3.1. Infrastruktura techniczna gminy 28
2.3.2. Struktura sektora przedsiębiorstw 32
2.3.3. Struktura zawodowa i wiekowa ludności 38
2.4. Obraz finansowy gminy Kobierzyce 43

Rozdział III. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania gminy Kobierzyce 44
3.1. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 44
3.1.1. Struktura według sekcji PKD 44
3.1.2. Rozmieszczenie przestrzenne 49
3.2. Źródła pochodzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 52
3.3. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gminie 54
3.4. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla funkcjonowania i rozwoju gminy 55
Załączniki 57

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis rysunków 64