Warunki i charakterystyka skutecznej komunikacji w firmie

praca podyplomowa

Wstęp 2

Rozdział 1. Znaczenie komunikacji w funkcji personalnej przedsiębiorstwa 3
1.1. Struktura procesu komunikacji 3
1.2. Sposoby komunikowania się w przedsiębiorstwie 6
1.3. Przeszkody w komunikacji interpersonalnej 9

Rozdział II. Badania nad procesem komunikowania się i jego modele 14
2.1. Początki i rozwój badań nad procesem komunikacji 14
2.2. Modele komunikacji międzyludzkiej 20

Rozdział III. Projekt systemu komunikowania się w organizacji 26
3.1. Cele projektu 26
3.2. Projekt 27
3.3. Uwarunkowania wdrożenia projektu 41
3.4. Podsumowanie 41

Zakończenie 43
Bibliografia 44
Spis tabel 46
Spis rysunków 47
Spis ilustracji 48