Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w jednostce budżetowej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne podstawy wartościowania 4
1.1. Pojecie i zakres wartościowania 4
1.2. Klasyfikacja metod wartościowania pracy 12
1.3. Charakterystyka wybranych technik wartościowania pracy 17

Rozdział II. Charakterystyka badanej instytucji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 27
2.1. Historia i zakres działalności 27
2.2. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 30
2.3. Promocja misji placówki w środowisku lokalnym 32
2.4. Polityka personalna 36

Rozdział III. Kierunki działalności instytucji w zakresie wartościowania pracy 45
3.1. Zasady budowania taryfikatorów 45
3.2. Budowanie taryfikatorów w oparciu o wartościowanie stanowisk 53
3.3. Wprowadzenie nowych taryfikatorów płac 59

Rozdział IV. Analiza systemu wartościowania stanowisk pracy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 64
4.1. Metody tworzenia systemu wartościowania pracy 64
4.2. Zawartość taryfikatora obowiązująca w firmie 67
4.3. Ocena pracowników zaszeregowanych wg taryfikatora 69
4.4. Taryfikator w ocenie kadry kierowniczej 74
4.5. Opinia pracowników związana z przydatnością oceny systemu wartościowania 79

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Załączniki 90