Walory przyrodnicze a szansa rozwoju agroturystyki w gminie Żmigród

Wstęp 3
Rozdział 1. Walory przyrodnicze – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojecie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 5
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 10
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 16
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 20
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 24
Rozdział 2. Miejsce agroturystyki w obsłudze ruchu turystycznego 29
2.1. Geneza agroturystyki 29
2.2. Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki 32
2.3. Elementy składowe produktu agroturystycznego 35
2.4. Kategoryzacja agroturystyki jako kierunek podniesienia jakości usługowej gospodarstwa agroturystycznego 39
2.5. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce 42
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 50
3.1. Cel i problematyka badań 50
3.2. Hipotezy badawcze 51
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Organizacja i przebieg badań 52
Rozdział 4. Walory przyrodniczo-kulturowe w gminie Żmigród 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.2. Środowisko przyrodnicze 56
3.3. Dobra kultury 61
3.4. Współczesne osiągnięcia człowieka 64
Rozdział 5. Analiza potencjału agroturystycznego gminy Żmigród 67
4.1. Gmina Żmigród jako obszar turystyczny 67
4.2. Agroturystyka gminy 69
4.3. Potencjał agroturystyczny gminy 70
4.4. Postulowane kierunki rozwoju agroturystyki w gminie 73
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 85