Uwarunkowania realizacji zadań gminy wiejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I Rys historyczny gminy polskiej.  Sytuacja polskiej wsi na tle krajów europejskich
1.1. Pojęcie gminy
1.2. Charakterystyka gminy wiejskiej.
1.3. Sytuacja polskiej wsi na tle krajów europejskich.
ROZDZIAŁ II Zadania gminy
2.1. Podział zadań a marketing.
2.2. Zadania i kompetencje o charakterze lokalnym
2.3. Zadania zlecone gminie
2.4. Zadania własne gminy
ROZDZIAŁ III. Środki  finansowe na realizację zadań
3.1. Pojęcie i rodzaje dochodów własnych gminy.
3.2. Systematyka dochodów budżetów gmin.
3.3. Struktura dochodów własnych gmin
3.3.1 Podatek od nieruchomości
3.3.2. Podatek od środków transportowych
3.3.3. Podatek od posiadania psów
3.3.4. Podatek rolny
3.3.5. Podatek leśny
3.3.6. Podatek od spadków i darowizn
3.3.7. Samoopodatkowanie
3.3.8. Opłaty lokalne
3.3.9. Dochody z majątku gminy
3.3.10. Wpływy z opłaty skarbowej
3.3.11. Wpływy z emitowania przez gminę papierów wartościowych
3.3.12. Subwencje i dotacje
3.3.13. Udział gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych
3.4. Wydatki gminne
ROZDZIAŁ IV.
Programy rozwoju obszarów gmin wiejskich
4.1. Pozyskiwanie środków na realizację zadań inwestycyjnych gminy
4.2. Przygotowanie do przyjęcia europejskiej pomocy przedakcesyjnej
4.3. Instrumenty wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich
4.3.1. SAPARD
4.3.2. Phare ? Spójność Gospodarczo-Społeczna
4.3.3. Program ISPA
4.4. Fundusze strukturalne
4.4.1. Fundusz Spójności
4.5. Pomoc z Banku Światowego
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA