Unia Europejska jako konstrukcja instytucjonalno-prawna

Wstęp 4
Rozdział 1. Idea Unii Europejskiej 6
1.1. Pojęcie i istota procesów integracyjnych w Europie 6
1.2. Europa jako kontynent idei zjednoczeniowych 7
1.3. Zasady działania Unii Europejskiej 11
1.4. Perspektywy Unii Europejskiej 19
Rozdział 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej 24
2.1. Instytucje główne 24
2.1.1. Rada Europejska 24
2.1.2. Instytucje Wspólnot Europejskich 29
2.1.2.1. Parlament Europejski 29
2.1.2.2. Komisja Europejska 32
2.1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości 34
2.1.2.4. Europejski Trybunał Obrachunkowy 36
2.2. Główne organy pomocnicze 37
2.2.1. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny 37
2.2.2. Komitet Regionów 38
2.3. Organy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 40
2.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 41
2.4. Organy finansowe 41
2.4.1. Europejski Bank Inwestycyjny 41
2.4.2. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych 43
2.4.2.1. Europejski bank Centralny 43
2.4.2.2. Europejski System Banków Centralnych 44
Rozdział 3. Porządek prawny Unii Europejskiej 47
3.1. Źródła prawa wspólnotowego 47
3.2. Stanowienie prawa we Wspólnotach 54
3.3. Podstawowe zasady stosowania prawa wspólnotowego 58
Rozdział 4. Perspektywy Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Konstytucyjnego 63
4.1. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy 63
4.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego 70
4.3. Konstytucja a przyszłość UE 83
Zakończenie 91
Bibliografia 94