Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie np. T.U. Allianz Życie Polska SA

Wstęp 4
Rozdział I  Regulacje prawne związane z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie 6
1.1 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 6
1.2 Kodeks Cywilny. Umowa Ubezpieczenia 8
1.3 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych 10
1.4 Ustawa o podatku dochodowym – od osób prawnych oraz od osób fizycznych 11
Rozdział II Grupowe ubezpieczenia na życie 13
2.1 Istota grupowego ubezpieczenia na życie 13
2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 18
2.3 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach grupowych 19
2.4 Underwriting w ubezpieczeniach grupowych 22
2.5 Strony umowy ubezpieczania na życie ? ich prawa  i obowiązki 25
2.6 Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia po rozwiązaniu stosunku pracy 27
Rozdział III  Grupowe ubezpieczenia na życie na przykładzie T.U. Allianz Życie Polska SA 28
3.1 Grupowe ubezpieczenie  na życie „Allianz – Rodzina” 28
3.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 33
3.2 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz-Tarcza” 34
3.3 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne „Allianz – Zdrowie” 35
3.4 Ograniczenia odpowiedzialności 36
3.5 Realizacja umowy ubezpieczenia na życie 38
3.6 Wypłata świadczeń w zakresie podstawowym  i rozszerzonym 39
3.6.1 Przedawnienie roszczeń 42
3.6.2 Świadczenia nienależne – kulancja 42
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis tabel 48
Spis schematów 49