Układ Schengen i jego możliwości realizacji przez Polskę

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GENEZA 5
1. Szczyt paryski w 1974 roku 5
2. Kwestia jednolitego „paszportu europejskiego” i działania na płaszczyźnie wspólnotowej w kierunku złagodzenia reżimu kontroli osób na granicach 7
3. Umowa z Saarbrücken z 13 lipca 1984 roku. 10
3.1. Środki natychmiastowego zastosowania 12
3.2. Środki tzw. drugiego kroku 13
3.3. Środki, które należy podjąć do 31 grudnia 1986 roku 13
4. Geneza i treść umowy Schengen I 14
5. Przygotowanie i treść umowy Schengen II 17
6. Unia Europejska i jej trzeci filar w latach 1993 – 1999 21
ROZDZIAŁ II. KONSEKWENCJE SCHENGEN 25
1. Konsekwencje polityczne 25
1.1. Akceptacja Schengen jako „zło konieczne” 27
2. Porozumienie w Schengen a wschodni sąsiedzi Polski 29
3. Konsekwencje ekonomiczne Schengen 33
3.1. Polska jako przyszły cel imigracji 34
3.2. Polska jako przyszły kraj graniczny Unii 49
3.3. Przyszłość rynków pracy w świetle porozumień z Schengen 54
ROZDZIAŁ III. REALIZACJA I STAN OBECNY UKŁADU Z SCHENGEN 56
1. Obecny stan realizacji wymogów układu z Schengen 56
2. Wnioski wynikające z uczestnictwa Polski w układzie z Schengen 70
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 77