Uczeń w grupie rówieśniczej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE JEDNOSTKI LUDZKIEJ 5
1.1. Definicje jednostki ludzkiej 5
1.2. Ujęcie biologiczne 10
1.3. Ujęcie socjologiczne 11
1.4. Ujęcie psychologiczne 15
1.5. Pozycja i akceptacja społeczna dziecka 23
1.5.1. Pozycja społeczna 23
1.5.2. Akceptacja społeczna 26
1.5.3. Uspołecznienie jednostki 28

ROZDZIAŁ II. ISTOTA GRUPY SPOŁECZNEJ 30
2.1. Pojęcie grupy społecznej 30
2.2. Kryteria wyróżniające grupę społeczną 35
2.3. Podstawowe struktury wewnątrzgrupowe 37
2.4. Spójność grupowa 39
2.5. Role społeczne w grupach 42
2.6. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 46
2.7. Grupy społeczne a sieci społeczne 47
2.8. Grupa społeczna wobec kształtowania społecznej osobowości jednostki 48
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 51
3.1. Przedmiot i cel badań 51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 52
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Charakterystyka próby badawczej 64

ROZDZIAŁ IV. AKCEPTACJA I POZYCJA SPOŁECZNA W KLASIE W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 65
4.1. Analiza wyników badań 65
4.1.1. Rozpoznanie gwiazd socjometrycznych w klasie 65
4.1.2. Rozpoznanie osób izolowanych w klasie 69
4.1.3. Rozpoznanie podgrup w klasie 69
4.1.4. Czynniki warunkujące pozycję ucznia w klasie 70
4.2. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 84
ANEKS 85