Tworzenie zespołów pracowniczych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I KWESTIE OGÓLNE 6
1.1. Zespoły problemowe 7
1.2. Samokierujące zespoły robocze 10
1.3. Interfunkcjonalne zespoły pracownicze 11
1.4. Zespoły zadaniowe. 12
ROZDZIAŁ II ZASADY FORMOWANIA ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH 14
2.1. Ustalenie celu i założeń zespołów pracowniczych 14
2.2.Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 19
2.3. Selekcja kandydatów 25
2.4. Przystąpienie do budowania zespołu 29
ROZDZIAŁ III KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
PRACOWNICZYM 33
3.1.Zadowolenie z pracy 33
3.2. Motywacja do pracy 36
3.3. Komunikowanie się w zespole pracowniczym. 40
3.4. Adaptacja w zespole 47
3.5. Ocena pracowników. 51
ROZDZIAŁ IV EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁU PRACOWNICZEGO 54
4.1. Skuteczność zespołu 57
4.2. Metody osiągania dobrych wyników pracy zespołowej. 61
4.3. Sposoby usprawniania pracy zespołowej 65
PODSUMOWANIA I WNIOSKI 70
BIBLIOGRAFIA 75