Prace dyplomowe z kierunku Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Warunki rozwoju turystyki w powiecie chrzanowskim

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. AKTUALNE TRENDY I TENDENCJE W ROZWOJU TURYSTYKI 5
1.1. Pojęcia związane z turystyką 5
1.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 11
1.3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 15
1.4. Turystyka XXI wieku 25

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU CHRZANOWSKIEGO 30
2.1. Położenie geograficzne 30
2.2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 33
2.3. Infrastruktura 37
2.4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 41

ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE CHRZANOWSKIM 48
3.1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 48
3.2. Infrastruktura turystyczna 56
3.2.1. Baza noclegowa 56
3.2.2. Baza gastronomiczna 57
3.2.3. Informacja turystyczna 58
3.2.4. Szlaki turystyczne 59
3.3. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w powiecie 64

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 73
SPIS ZDJĘĆ 74
SPIS TABEL 75

Walory turystyczne i potencjał rozwoju gminy Dobczyce w woj. małopolskim

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WALORY TURYSTYCZNE JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ 4
1.1. Istota atrakcyjności turystycznej 4
1.2. Przydatność walorów turystycznych dla programowania turystyki 5
1.3. Rodzaje walorów turystycznych 18
1.4. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 24

ROZDZIAŁ II. WALORY TURYSTYCZNE GMINY DOBCZYCE 27
2.1. Charakterystyka gminy Dobczyce 27
2.1.1. Położenie, powierzchnia i ludność 27
2.1.2. Historia 29
2.1.3. Sfera społeczna i rynek pracy 33
2.1.4. Oświata 36
2.2. Położenie geograficzne gminy Dobczyce 39
2.3. Środowisko przyrodnicze 39
2.4. Dziedzictwo kulturowe i turystyka 45

ROZDZIAŁ III. POTENCJAŁ ROZWOJU GMINY DOBCZYCE 48
3.1. Zagospodarowanie przestrzenne 48
3.2. Gospodarka 50
3.3. Infrastruktura 52
3.4. Wizerunek i pozycja konkurencyjna gminy 55
3.5. Atrakcyjność gminy 57

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 73

Turystyka podwodna oraz możliwości jej uprawiania w Australii

Wstęp 2

Rozdział I. Warunki uprawiania turystyki podwodnej 4
1.1. Istota, rodzaje oraz warunki wodne umożliwiające nurkowanie 4
1.2. Wymogi zdrowotne 7
1.3. Wyposażenie oraz sprzęt 9
1.4. Techniki nurkowania 14
1.5. Ośrodki szkoleń 16

Rozdział II. Świat podwodnych atrakcji turystycznych 23
2.1. Rodzaje oraz specyfika podwodnych atrakcji turystycznych 23
2.2. Eufunkcje a dysfunkcje uprawiania turystyki podwodnej 25
2.3. Infrastruktura oraz usługi naziemne ułatwiające uprawianie turystyki podwodnej 30
2.4. Najbardziej atrakcyjne obszary uprawiania turystyki w Europie i na
świecie 42

Rozdział III. Australia oraz jej atrakcje podwodne w świetle badań własnych 48
3.1. Ogólna charakterystyka Australii 48
3.2. Opis akwenów wodnych Australii 61
3.3. Możliwości uprawiania turystyki podwodnej w Australii 64
3.4. Niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem w akwenach wodnych
Australii 65

Rozdział IV. Projekt pobytu turystycznego w Australii oraz programu
nurkowania 70
4.1. Cel, Czas trwania oraz charakterystyka miejsca pobytu 70
4.2. Uczestnicy i obsługa organizowanej imprezy 71
4.3. Podróż do Australii- środki transportu, trasa, ceny biletów 72
4.4. Zakwaterowanie oraz wyżywienie w docelowym miejscu pobytu 73
4.5. Program nurkowania 74
4.6. Dodatkowe imprezy turystyczne 77
4.7. Ogólne koszty projektowanej imprezy 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis zdjęć 90

Walory turystyczne Hiszpanii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ATRAKCYJNOŚĆ WALORÓW TURYSTYCZNYCH 4
1.1. Atrakcyjność turystyczna i jej podział 4
1.2. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 8
1.3. Walory turystyczne środowiska naturalnego 10
1.4. Walory turystyczne dóbr kultury 17
1.5. Walory turystyczne współczesnych osiągnięć 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA HISZPANII 25
2.1. Położenie Hiszpanii 25
2.2. Klimat i roślinność 30
2.3. Historia i polityka 35
2.4. Gospodarka 39
2.5. Rynek pracy 42

ROZDZIAŁ III. WALORY TURYSTYCZNE JAKO GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJU W HISZPANII 46
3.1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii 46
3.2. Regiony turystyczne Hiszpanii 50
3.3. Ruch turystyczny 62

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72
SPIS ZDJĘĆ 73
SPIS WYKRESÓW 74

WSTĘP

Turystyka w obecnych czasach jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną życia, czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych.

Turystyka uprawiana jest najczęściej w czasie wolnym. Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z najwyżej cenionych warto­ści wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydującej o jakości życia a jego rozmiary traktowane są jako jeden z wyznaczników dobrobytu społecznego, rozwoju kulturalnego, a nawet poziomu zdrowotności w krajach czy grupach spo­łecznych. Czas wolny obej­muje wszystkie zajęcia, którym jednostka może się oddawać z własnej woli, np. dla odpoczynku, rozrywki, rozszerzenia swych wiadomości lub innego kształcenia (bezinteresownego), albo dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnie­niu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Czas wolny jest to czas, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu przez niego obowiązków zawodowych, domowych i szkolnych, i który jest przeznaczany na wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości.

Turyści najchętniej uprawiają turystykę w miejscach gdzie znajduje się jak najwięcej walorów turystycznych. Przez pojęcie walory turystyczne rozumie się specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które stanowią przedmiot zaintereso­wania turystów. Cechy walorów ma takie środowisko przyrod­nicze, które jest atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego lub krajoznawczego.

Celem pracy jest zaprezentowanie walorów turystycznych Hiszpanii.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest atrakcyjność walorów turystycznych, a więc: atrakcyjność turystyczna i jej podział , walory turystyczne jako produkt turystyczny, walory turystyczne środowiska naturalnego, walory turystyczne dóbr kultury oraz walory turystyczne współczesnych osiągnięć.

W rozdziale drugim dokonana jest charakterystyka Hiszpanii, a więc: położenie Hiszpanii, klimat i roślinność, historia i polityka, gospodarka oraz rynek pracy.

W trzecim rozdziale przedstawione są walory turystyczne jako główne czynniki rozwoju w Hiszpanii, a więc: przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii, regiony turystyczne Hiszpanii oraz ruch turystyczny.

W pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu, stron internetowych oraz dostępnych badań dotyczących turystyki, ruchu turystycznego.

Ruch turystyczny a środowisko naturalne na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka Tatrzańskiego Parku Narodowego 4
1.1. Historia Tatrzańskiego parku Narodowego 4
1.2. Tatrzański Park Narowy w liczbach 15

Rozdział II. Podstawowe elementy środowiska naturalnego 19
2.1. Zależności w ekosystemach 19
2.2. Równowaga ekologiczna 25

Rozdział III. Pojęcie ruchu turystycznego, rodzaje ruchu turystycznego 36
3.1. Turystyka wypoczynkowa 36
3.2. Turystyka lecznicza 39
3.3. Turystyka kwalifikowana 40
3.4. Turystyka motywacyjna 45
3.5. Turystyka alternatywna 47
3.6. Turystyka wiejska agroturystyka 49
3.7. Turystyka ekologiczna 51
3.8. Turystyka kulturalna 52
3.9. Turystyka religijno-pielgrzymkowa 53
3.10. Turystyka biznesowa 55
3.11. Turystyka kongresowa 56

Rozdział IV. Negatywny wpływ turystyki na środowisko 59
4.1. Zanieczyszczenia gleby 59
4.2. Zanieczyszczenia hałasem 64
4.3. Zanieczyszczenia krajobrazu 66
4.4. Zanieczyszczenia powietrza 67
4.5. Zanieczyszczenia wód 70

Rozdział V. Inwestycje mające wpływ na środowisko naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym 73

Rozdział VI. Pozytywny wpływ turystyki na środowisko 76

Rozdział VII. Zarys stanu środowiska naturalnego 83

Rozdział VIII. Formy ochrony przyrody 92

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 103

Rozwój ruchu turystycznego w czasie organizacji Euro 2012

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POPYT TURYSTYCZNY I JEGO CECHY 5
1.1. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 5
1.2. Cechy popytu turystycznego 12
1.2.1. Mobilność 12
1.2.2. Kompleksowość 16
1.2.3. Elastyczność 20
1.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 22
1.3. Aktualne trendy w turystyce 28

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RUCH TURYSTYCZNY 35
2.1. Czynniki ekonomiczne 35
2.2. Czynniki demograficzne 41
2.3. Czynniki geograficzne 45
2.4. Czynniki prawno- polityczne 47
2.5. Turystyka przyjazdowa do Polski 48
2.6. Wpływ „Euro 2012” na rozwój polskiej turystyki 52

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
3.1. Przedmiot i cel badań 54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 54
3.3. Metody i techniki badań 57
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka próby badawczej 63

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW ORGANIZACJI PIŁKARSKICH MISTRZOSTW EUROPY „EURO 2012” NA ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Historia organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w kontekście analizy ruchu turystycznego 64
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań 68
4.3. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 81
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 83

Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 4
1.1 Definicja oraz znaczenie turystyki 4
1.2 Turystyka na świecie i w Polsce 8
1.3 Możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 15
1.4 Dzieje historyczne powiatu 19

Rozdział II. Walory turystyczne w powiecie ostródzkim 29
2.1 Parki oraz rezerwaty na terenie powiatu 29
2.2 Naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne 33
2.3 Obszar i położenie geograficzne 36
2.4 Szlaki turystyczne 39
2.5 Agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi 42

Rozdział III. Wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim 49
3.1 Program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego 49
3.2 Strategia rozwoju turystyki w powiecie 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: definicja oraz znaczenie turystyki, turystyka na świecie i w Polsce, możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim oraz dzieje historyczne powiatu.

W rozdziale drugim opisane są walory turystyczne w powiecie ostródzkim, a więc: parki oraz rezerwaty na terenie powiatu, naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne, obszar i położenie geograficzne, szlaki turystyczne oraz agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego oraz strategia rozwoju turystyki w powiecie.

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie polityki turystycznej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POWIAT W STRUKTURACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Uwarunkowania, istota społeczna i funkcje samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu powiatowego 11
1.4. Zadania i kompetencje organów wykonawczych samorządu powiatowego 13
1.5. Zadania i kompetencje samorządu powiatowego 16

ROZDZIAŁ II. PRAWNE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TURYSTYKI 24
2.1. Turystyka w działaniach administracji rządowej 24
2.2. Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego 30
2.3. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w turystyce 38
2.4. Elementy struktury organizacyjnej turystyki w Polsce 41

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 48
3.1. Położenie i dane ogólne 48
3.2. Środowisko przyrodnicze 52
3.3. Obiekty zabytkowe 55
3.4. Turystyka i baza turystyczna 59
3.5. Gospodarka 62
3.6. Transport i komunikacja 65
3.7. Analiza SWOT powiatu 65

ROZDZIAŁ IV. ZADANIA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO W ZAKRESIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 69
4.1. Polityka turystyczna powiatu 69
4.2. Zrównoważony rozwój powiatu 74
4.3. Zadania powiatu w zakresie turystyki 77
4.4. Działania podejmowane na rzecz realizacji zadań z zakresu turystyki 79

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90

Regionalizm w kuchni włoskiej jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ TURYSTYKI WE WŁOSZECH 6
1.1. Włochy- ogólna charakterystyka 6
1.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki we Włoszech 10
1.3. Ruch turystyczny 20

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KUCHNI WŁOSKIEJ 26
2.1. Zwyczaje żywieniowe Włochów 26
2.2. Kuchnia włoska a zdrowy styl żywienia 31
2.3. Charakterystyczne potrawy i składniki 33
2.4. Dania mięsne w kuchni włoskiej 34
2.5. Warzywa i przyprawy w kuchni włoskiej 35
2.6. Sery włoskie 36
2.7. Makarony włoskie 40

ROZDZIAŁ III. KUCHNIA REGIONALNA JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA WŁOCH 46
3.1. Abruzja i Molise 46
3.2. Apulia 50
3.3. Basilicata 54
3.4. Emilia-Romania 57
3.5. Wenecja Julijska 60
3.6. Kalabria 63
3.7. Kampania 65
3.8. Liguria 68
3.9. Lombardia 71
3.10. Marche 75
3.11. Piemont 78
3.12. Rzym i Lacjum 80
3.13. Toskania 84
3.14. Trydent 87
3.15. Umbria 90
3.16. Valle d’Aosta 93
3.17. Wenecja 95
3.18. Sycylia 98
3.19. Sardynia 102

ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 108
SPIS ZDJĘĆ 109

Sezonowość turystyki kwalifikowanej jako źródło przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SEZONOWOŚĆ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 4
1.1. Turystyka i pojęcia z nią związane 4
1.2. Przesłanki rozwoju turystyki kwalifikowanej 7
1.3. Wady i zalety sezonowości turystyki kwalifikowanej 21

ROZDZIAŁ II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TURYSTYCE 26
2.1. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu rynkowym 26
2.2. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym 33
2.2.1. Produkt turystyczny 33
2.2.2. Cena usług turystycznych 34
2.2.3. Dystrybucja usług turystycznych 36
2.2.4. Komunikacja marketingowa w turystyce 38
2.3. Znaczenie i dynamizm strategii rynkowych podmiotów turystycznych 39
2.4. Strategie konkurencyjne 42
2.5. Strategie rynkowe podmiotów turystyki międzynarodowej 46

ROZDZIAŁ III. WPŁYW SEZONOWOŚCI TURYSTKI KWALIFIKOWANEJ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OŚRODKA NARCIARSKIEGO 49
3.1. Charakterystyka ośrodka 49
3.2. Oferta 52
3.3. Struktura produktu turystycznego 56
3.4. Marketing usług 62
3.5. Narzędzia promocji 65
3.6. Wpływ sezonowości na popyt turystyczny ośrodka 68

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 74