Turystyka jako czynnik samowychowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Metodologia badań własnych 5
1.1. Przedmiot i cel badań 5
1.2. Problemy i hipotezy badawcze 5
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 9
1.4. Charakterystyka terenu badań 12
Rozdział 2. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 14
2.1. Pojęcia związane z turystyką 14
2.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 18
2.3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 25
2.4. Rodzaje i formy turystyki 37
Rozdział 3. Walory samowychowawcze wycieczek w ujęciu wybranych autorów 41
3.1. Istota samowychowania 41
3.2. Samodoskonalenie jako wewnętrzna potrzeba człowieka 47
3.3. Motywacje podróży i wybór docelowego miejsca wypoczynku 53
3.4. Pilot i przewodnik turystyczny wychowawcą i nauczycielem 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69