Trudności w pracy pedagoga szkolnego

praca licencjacka – 62 strony

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I: PEDAGOG SZKOLNY 7
1.1. Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego 7
1.2. Pedagog szkolny w swojej szkole 7
1.3. Pomoc Psychologiczna A Pomoc Życiowa (dwutorowość działań, i ich uzupełniania się) 10
1.4. Postawa Zawodowa Pedagoga Szkolnego 12
1.4.1. Główne elementy postawy zawodowej pedagoga szkolnego 12
1.4.2. Miejsce pedagoga w szkole 15
1.4.3. Problematyka Kształcenia Pedagogów Szkolnych 17
1.4.4. Kształcenie Ustawiczne Pedagogów Szkolnych 18
1.5. Wychowanie i profilaktyka – rola pedagoga szkolnego 19
1.6. Praca wychowawcza pedagoga szkolnego 24
1.6.1. Praca z uczniami o zaburzonym zachowaniu 33
1.6.2. Udział pedagoga w pracy organizacji szkolnych 35
1.7. Pokój pedagoga szkolnego 36
1.8. Pedagog szkolny i uczniowie 39
1.9. Pedagog szkolny i rodzice 41
1.10. Pedagog szkolny i nauczyciele 42
1.11. Najczęstsze problemy w szkole 48

ROZDZIAŁ II: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 50
2.1. Przedmiot i cele badań 50
2.2. Pytania i hipotezy badawcze 50
2.3. Metody i techniki badawcze 51

ROZDZIAŁ III: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 53

ZAKOŃCZENIE 59
LITERATURA 61
ZAŁĄCZNIK 62