Transfer ryzyka jako jedna z metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojecie ryzyka 5
1.2. Rodzaje ryzyka 9
1.3. Rola procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 12
1.3.1. Minimalizacja kosztów działalności 16
1.3.2. Maksymalizacja przychodów 17
1.4. Proces zarządzania ryzykiem 19
1.4.1. Określenie celu zarządzania ryzykiem 19
1.4.2. Identyfikacja ryzyka 20
1.4.3. Analiza i kwantyfikacja ryzyka 21
1.4.4. Kontrola ryzyka 23

Rozdział II. Metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – transfer ryzyka 25
2.1. Transfer ryzyka – istota, zakres pojęciowy 25
2.2. Transfer działalności obarczonej ryzykiem 27
2.3. Transfer zobowiązania do pokrycia ryzyka 36
2.3.1. Ubezpieczeniowy transfer ryzyka 36
2.3.2. Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka 38

Rozdział III. Metodologia badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 45
3.3. Metody, narzędzia, techniki badań 48
3.4. Organizacja badań 50

Rozdział IV. Analiza przeprowadzonych badań 55
4.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 55
4.2. Wyniki badań 60
4.3. Ocena metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 63
4.4. Wskazania i propozycje zmian w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie – wady i zalety publicznej emisji kapitału 65

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis rysunków 81