Archiwa tagu: Wybrane zmienne osobowościowe a efektywność leczenia osteoporozy u mężczyzn

Wybrane zmienne osobowościowe a efektywność leczenia osteoporozy u mężczyzn

Wstęp 5

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Stan dotychczasowych badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami efektywności leczenia oraz sposobami radzenia sobie z chorobą przewlekłą, cel pracy.
1.1. Pojęcie osobowości 7
1.1.1. Teorie osobowości 8
1.1.1.1.Teorie cech 8
1.1.1.1.1. R.B. Cattella czynnikowa teoria osobowości 9
1.2. Pojęcie radzenia sobie ze stresem 10
1.2.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem 10
1.2.2. Strategie radzenia sobie ze stresem 11
1.2.3. Rezultaty radzenia sobie ze stresem 12
1.3. Radzenie sobie z chorobą somatyczną 13
1.3.1. Radzenie sobie z chorobą jako styl, strategia, proces 13
1.3.2. Klasyfikacja stylów strategii radzenia sobie z chorobą 15
1.3.3. Etapy walki z chorobą 17
1.3.4. Uwarunkowania strategii radzenia sobie z chorobą 20
1.3.5. Stan badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia  sobie z chorobą 25
1.4.Osteoporoza jako choroba przewlekła 27
1.4.1. Budowa kości, jej wzrost i zanikanie 29
1.4.2. Objawy osteoporozy 32
1.5. Efektywność radzenia sobie z osteoporozą i jej uwarunkowania 34
1.5.1.Pomiary masy kostnej i tempa jej utraty- efektywność leczenia 38
1.5.2. Wpływ czynników psychospołecznych na osteoporozę 40
1.5.2.1. Czynniki ryzyka, których nie można wyeliminować 40
1.5.2.2. Czynniki ryzyka, które częściowo można wyeliminować 41
1.5.2.3. Czynniki ryzyka, które można całkowicie wyeliminować 41
1.5.3. Wpływ czynników żywieniowych na osteoporozę 43
1.6. Cel pracy 44

ROZDZIAŁ DRUGI
Hipotezy badawcze. Metody i sposób badań. Zasady doboru próbki i charakterystyka dwóch porównywanych grup.
2.1. Hipotezy badawcze i hipotezy zerowe 45
2.2. Metody badawcze i sposób przeprowadzenia badań 46
2.2.1. R.B. Cattella 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości 46
2.2.2. Skala 'Jak Pan(i) myśli i czuje’ B.Sadzińskiej 50
2.2.3. Skala samooceny efektywności leczenia 54
2.2.4. Metoda DEXA badania ubytków masy kostnej 54
2.3. Sposób przeprowadzenia badań. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55
2.3.1. Sposób przeprowadzenia badań 55
2.3.2. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55

ROZDZIAŁ TRZECI
Cechy osobowości a efektywność leczenia oraz sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą w świetle badań własnych.
3.1. Problem istotności różnic między średnimi wynikami mężczyzn z osteoporozą bez efektów leczenia i mężczyzn z osteoporozą, u których stwierdzono wyraźną poprawę stanu zdrowia, w zakresie 16 wymiarów osobowości 58
3.1.1. Dojrzałość emocjonalna – neurotyczność 60
3.1.2. Dominowanie – uległość 61
3.1.3. Odporność- brak odporności 62
3.1.4. Depresyjna niepewność siebie- pewność siebie 62
3.1.5. Wysoka samoocena- niska samoocena 63
3.2. Problem różnic w zakresie jedenastu czynników mierzących preferowane strategie radzenia sobie z chorobą między grupą osób bez stwierdzonej efektywności leczenia i osobami u których wystąpiła wyraźna poprawa 64
3.3. Problem istotności różnic między wynikami skali efektywności leczenia, między grupą osób bez poprawy  wyników leczenia a osobami, u których nastąpiła wyraźna poprawa stanu zdrowia 67
3.4. Wymiary osobowości a sposoby radzenia sobie  z chorobą u osób z osteoporozą, u których nie stwierdzono  efektywności leczenia i osób chorych, u których widać poprawę stanu zdrowia 67
3.4.1. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których nie występuje poprawa pomimo leczenia 68
3.4.1.1. Analiza współzależności między 'Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.2. Analiza współzależności między 'Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.3. Analiza współzależności między 'Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.4. Analiza współzależności między 'Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 9
3.4.1.5. Analiza współzależności między  'Niedostateczną kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości  w grupie  mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.6. Analiza współzależności między 'Nieakceptowaniem choroby’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia .69
3.4.1.7. Analiza współzależności między 'Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 70
3.4.2. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których zaobserwowano poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.1. Analiza współzależności między 'Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.2.  Analiza współzależności między 'Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.3. Analiza współzależności między 'Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.4. Analiza współzależności między 'Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.5. Analiza współzależności między 'Niedostateczną. kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.6. Analiza współzależności między 'Wiarą religijną’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę  stanu zdrowia 72
3.4.2.7. Analiza współzależności między 'Nieakceptowaniem choroby? a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.4.2.8. Analiza współzależności między 'Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.5. Uwarunkowania efektywności leczenia osteoporozy 72
3.5.1. Cechy osobowości a  efektywności leczenia osteoporozy 73
3.52. Strategie radzenia sobie z chorobą a efektywność leczenia osteoporozy 74
3.6. Omówienie wyników badań 76
3.7.Wnioski końcowe 78

Bibliografia 80
Aneksy 83