Archiwa tagu: Wpływ wzrostu gospodarczego Chin

Wpływ wzrostu gospodarczego Chin

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe informacje o Chińskiej Republice Ludowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka 4
1.2. Udział Chin w tworzeniu światowego PKB 8

Rozdział II. Handel zagraniczny Chin 14
2.1. Rozwój handlu zagranicznego Chin 14
2.2. Wymiana zagraniczna z Polską 16

Rozdział III. Wpływ wzrostu gospodarczego na gospodarkę światową 18
3.1. Wzrost gospodarczy Chin a gospodarka światowa 18
3.2. Rola Unii Europejskiej w rozwoju Chin 21

Zakończenie 24
Bibliografia 26
Spis rysunków, tablic i wykresów 27

Wstęp

Globalizacja i jej wpływ na handel międzynarodowy nie jest zjawiskiem negatywnym. Co prawda przyczynia się do marginalizacji pewnych regionów, jednak pozwala na rozwój innym. Przykładem tego może być rosnąca w ostatnich latach rola Chin. Otwarcie tej wielkiej gospodarki na rynki światowe spowodowało, że w krótkim czasie znalazły się one wśród największych światowych eksporterów. Zarówno reformy jak i wysoka dynamika wzrostu gospodarczego wpłynęły na zmianę pozycji Chin w gospodarce światowej. Przełomowym wydarzeniem było wprowadzenie w roku 1978 przez Deng Xiaopinga programu ambitnych reform gospodarczych. Kolejne reformy gospodarcze i postępujące otwarcie gospodarki Chin włączyły ten kraj w system gospodarki i handlu światowego. Przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu i podporządkowanie się regulacjom MFW przyspieszyły proces integracji z gospodarką światową.

Wzrost powiązań z gospodarką światową znalazł odzwierciedlenie w rosnącej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Z pozycji mało znaczącego, zamkniętego i zacofanego gospodarczo kraju przeszły do roli lidera gospodarki azjatyckiej, a obecnie stają się liderem na skalę światową. Aktywizacja gospodarcza Chin przyczyniła się do wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej. Wzrost zaufania inwestycyjnego związany jest również z umiejętną polityką promującą i wspierającą inwestorów. Chiny są jednym z głównych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii.

Opinie wielu przedstawicieli elit zachodnich dotyczące krajów azjatyckich często grzeszą europocentryzmem. Przenoszenie euro – amerykańskich schematów w inne zupełnie warunki, przy innych kulturach, doświadczeniach i tradycjach, prowadzić musi do nieporozumień. Szczególnie jaskrawym tego przykładem są Chiny. Lynn T. White odwołuje się do metafory patrzenia na Chiny nie poprzez okno, lecz zwierciadło. Jego zdaniem zachodni intelektualiści od kilku stuleci mówią o Chinach szukając tam pozytywnych przykładów do wychwalania, lub zjawisk budzących grozę w ich własnym świecie – do potępiania. Ich wyobrażenia – jak pisze – często mają o wiele więcej wspólnego z ich własną sytuacją, niż z czymkolwiek w Chinach… Uproszczenia zawarte w półprawdach nie są już nawet tak istotne. Poważniejszym problemem jest bowiem to, iż takie wyobrażenia dotyczą przede wszystkim samych ludzi Zachodu, nie zaś Chin.

Obecnie można powiedzieć, że cywilizacja chińska jest jedną z najstarszych cywilizacji na naszej planecie.

Celem niniejszej pracy było ukazanie wpływu wzrostu gospodarczego Chin na gospodarkę światową.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe informacje o Chińskiej Republice Ludowej. W rozdziale tym dokonano ogólnej charakterystyki Chin oraz omówiono udział Chin w tworzeniu światowego PKB.

W rozdziale drugim omówiono handel zagraniczny Chin. W tej części pracy przeanalizowano rozwój handlu zagranicznego Chin oraz omówiono wymianę zagraniczną z Polską.

W rozdziale trzecim omówiono wpływ wzrostu gospodarczego Chin na gospodarkę światową. W rozdziale tym omówiono wzrost gospodarczy Chin oraz rolę Unii Europejskiej jej rozwoju.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.