Archiwa tagu: Wpływ polityki pieniężnej NBP na procesy inflacyjne w Polsce

Wpływ polityki pieniężnej NBP na procesy inflacyjne w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I.  Inflacja i pojęcie, miary, rodzaje i główne teorie inflacji 4

1.1. Definicja i miary inflacji 4
1.2. Typologia procesów inflacyjnych 6

1.2.1. Podział inflacji ze względu na przyczyny 6
1.2.2. Podział inflacji ze względu na mechanizm 8
1.2.3. Typy inflacji ze względu na okres występowania 9
1.2.4. Podział inflacji ze względu na okres występowania 11

1.3. Monetarystyczna, popytowa i kosztowa teoria inflacji 11

Rozdział II. Przyczyny inflacji w Polsce 20

2.1. Źródła procesów inflacyjnych w Polsce po roku 1990 20

2.2.1. Popytowe impulsy inflacyjne 20
2.2.2.1. Czynniki kreacji pieniądza 20
2.2.1.2. Polityka dochodowa a wzrost cen 23
2.2.2. Podażowe impulsy inflacyjne 24
2.2.2.1. Wpływ kursu walutowego na inflację 24

Rozdział III. Procesy inflacyjne w Polsce i działalność NBP 30

3.1. Procesy inflacyjne w Polsce po roku 1990 30
3.2. Główne cele działalności NBP 33
3.3. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 35

3.3.1. Rezerwa obowiązkowa 35
3.3.2. Polityka stóp procentowych i polityka kursu walut 37
3.3.3. Operacje otwartego rynku 40

ZAKOŃCZENIE 43

Bibliografia 45

Spis tabel 48

Spis rysunków 49