Archiwa tagu: Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w planowaniu przestrzennym

Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w planowaniu przestrzennym

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I.
GENEZA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 6
1. UZASADNIENIE POTRZEBY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 6
2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE W POLSCE 8
2.l. Planowanie przestrzenne po I wojnie światowej 8
2.2. Planowanie przestrzenne po II wojnie światowej 10
2.3. Regulacje prawne z przełomu lat pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych 12
2.4. Planowanie przestrzenne po 1990 roku 15
ROZDZIAŁ II.
SYSTEM AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 19
1. AKTY PLANOWANIA OGÓLNEGO 19
1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 20
1.2.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 21
1.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 22
1.4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 22
1.5. Programy dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych 24
2. AKTY PLANOWANIA SPECJALISTYCZNEGO 24
2.l. Programy sporządzane przez wojewodów 25
2.2. Programy sporządzane przez naczelne i centralne  organy administracji państwowej 25
2.3. Przedmiot aktów planowania specjalistycznego 26
3. WŁADZTWO PLANISTYCZNE GMINY 27
ROZDZIAŁ III.
STUDIUM JAKO ELEMENT LOKALNEGO SYSTEMU PLANOWANIA 28
1. MIEJSCE STUDIUM W SYSTEMIE AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 28
2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ – PRZEBIEG PRAC MERYTORYCZNYCH 31
2.1. Uwarunkowania rozwoju 32
2.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 38
2.3. Polityka przestrzenna 41
3. PROCEDURA FORMALNO-PRAWNA SPORZĄDZANIA STUDIUM 44
3.1. Zasada współpracy 44
3.2. Uczestnicy procesu sporządzania studium 45
3.3. Przebieg czynności formalnych w fazie przygotowania prac projektowych 48
3.4. Przebieg czynności formalnych w fazie opracowania dokumentów merytorycznych 49
4. OPINIOWANIE I UCHWALENIE STUDIUM 51
5. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY A MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 52
5.1. Zależność treściowa 52
5.2. Zależność czasowa 53
6. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE OPRACOWYWANIA STUDIUM 53
7. STUDIUM A INNE AKTY PLANOWANIA W GMINIE 57
7.1. Strategia rozwoju gminy 57
7.2. Budżet gminy 58
ROZDZIAŁ IV. 61
WYBRANE FRAGMENTY STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 61
1. FRAGMENTY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WARSZAWA-BEMOWO. 61
1.1. Środowisko przyrodnicze 61
1.2. Środowisko kulturowe – koncepcja ochrony 62
1.3. Wnioski 68
2.  FRAGMENTY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOMIANKI 69
2.1 Kierunki polityki przestrzennej uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze 69
2.2. Polityka rozwoju infrastruktury 72
2.3. Proponowane kierunki polityki przestrzennej i podstawowych sfer życia mieszkańców 73
2.4. Wnioski 79
3. FRAGMENTY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POMIECHÓWEK 80
3.1. Pomiechówek jako ?ośrodek turystyki i rekreacji” 82
3.2. Pomiechówek jako ?ośrodek produkcji rolnej”. 82
3.3. Pomiechówek jako ?zaplecze mieszkaniowe aglomeracji warszawskiej. 82
3.4.Warunki realizacji strategii 83
3.5. Wnioski 86
WNIOSKI 88
BIBLIOGRAFIA 93