Archiwa tagu: Reengineering i jego stosowanie w praktyce

Reengineering i jego stosowanie w praktyce

Wstęp 2
Rozdział 1. Reengineering w usprawnieniu gospodarką zasobami ludzkimi 6
1.1. Geneza reengineeringu. 6
1.2. Definicja reengineeringu 8
1.3. Metodologia. 10
1.4. Wdrażanie. 12
1.5. Wpływ reengineeringu na charakter pracy 16
Rozdział 2. Reengineering a inne programy usprawnień 20
2.1. TQM i Reengineering. 21
2.2. Wpływ TQM i BPR na tworzenie form organizacji. 25
Rozdział 3. Zastosowanie reengineeringu 29
3.1. Firma Ford Motor. 30
3.2. Propozycja projektu zmian opartego na reengineringu w przykładowej firmie 35
3.2.1. Struktura organizacyjna i procesy zidentyfikowane w przykładowej firmie. 35
3.2.2. Propozycja projektu zmian. 39
3.2.3. Koncepcja zarządzania zorganizowaną działalnością innowacyjną. 48
3.2.4. Koncepcja zarządzania działalnością innowacyjną w firmie. 50
Zakończenie 52
Bibliografia 56
Spis rysunków 59

Wstęp

Reengineering, będący przedmiotem niniejszej pracy, stanowi jeden z najbardziej dynamicznych i wpływowych nurtów w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Znaczenie tego podejścia wynika z jego zdolności do radykalnej transformacji organizacji, co czyni go nie tylko narzędziem adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, ale również katalizatorem innowacji i wzrostu efektywności. Celem tej pracy jest kompleksowe przedstawienie reengineeringu jako metody, zarysowanie jego podstaw teoretycznych oraz analiza praktycznych zastosowań w różnych środowiskach biznesowych.

Reengineering, termin, który w ostatnich latach zyskał znaczną popularność, jest postrzegany jako filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień zarówno w indywidualnych procesach, jak i w całej organizacji. Jest to również konkretna metoda działania, która budzi różne opinie wśród jej użytkowników.

Z jednej strony, entuzjaści reengineeringu twierdzą, że jego zastosowanie przyniosło rewolucyjne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Z drugiej zaś strony, sceptycy podkreślają, że metoda ta jest przeceniana i wiele jej wdrożeń kończy się niepowodzeniem. Opierają się oni na badaniach przeprowadzonych przez ekspertów z Cranfield School of Management, wskazujących, że aż 70% prób reorganizacji działalności firm w Wielkiej Brytanii zakończyło się fiaskiem. W przypadku 30% projektów, które odniosły sukces, kierownictwo napotkało trudności w utrzymaniu osiągniętych rezultatów. Główną krytyką metody jest fakt, że jej zastosowanie często prowadzi do znaczących napięć społecznych w organizacjach poddanych reengineeringowi, a w większości przypadków wiąże się również ze zmniejszeniem zatrudnienia.

W rozdziale pierwszym skupiamy się na genezie reengineeringu, starając się prześledzić ewolucję tego pojęcia oraz zidentyfikować kluczowe czynniki, które przyczyniły się do jego powstania i rozwoju. Znaczącym aspektem tego rozdziału jest definicja reengineeringu, która stanowi podstawę do dalszych rozważań. Niezbędne jest zrozumienie, w jaki sposób reengineering różni się od innych metod zarządzania i jakie są jego unikalne cechy. Metodologia reengineeringu, omówiona w podrozdziale 1.3, stanowi kluczowy element dla zrozumienia, w jaki sposób teoretyczne założenia są przekładane na praktyczne działania. Następnie, analiza procesu wdrażania reengineeringu w przedsiębiorstwach, prezentowana w podrozdziale 1.4, pozwala na zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą ta metoda. Podrozdział 1.5 koncentruje się na wpływie reengineeringu na charakter pracy, biorąc pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tych zmian.

W rozdziale drugim porównujemy reengineering z innymi programami usprawnień, takimi jak Total Quality Management (TQM). Dążymy do zrozumienia, w jaki sposób te różne podejścia mogą się uzupełniać, a także jakie są ich główne różnice. Szczególną uwagę poświęcamy wpływowi TQM i Business Process Reengineering (BPR) na kształtowanie nowych form organizacji, co jest istotne w kontekście ciągłych zmian w strukturze i kulturze korporacyjnej.

Rozdział trzeci prezentuje zastosowanie reengineeringu w praktyce, na przykładzie renomowanej firmy Ford Motor. Analiza tego przypadku pozwala zilustrować konkretne korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem reengineeringu w dużym przedsiębiorstwie. Następnie, w podrozdziałach 3.2.1 do 3.2.4, prezentujemy propozycję projektu zmian opartego na reengineeringu w przykładowej firmie. Zajmujemy się tutaj zarówno strukturą organizacyjną, jak i procesami, starając się ukazać, jak reengineering może przyczynić się do poprawy efektywności i innowacyjności.

Podsumowując, niniejsza praca ma na celu nie tylko przedstawienie teoretycznych aspektów reengineeringu, ale także ukazanie jego praktycznych zastosowań oraz wpływu na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwami. Przez analizę różnych przypadków oraz porównanie z innymi metodami zarządzania, dążymy do stworzenia kompleksowego i wielowymiarowego obrazu reengineeringu jako narzędzia transformacji biznesowej.