Archiwa tagu: Rada powiatu

Rada powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 5
1.1. Pojęcie władzy publicznej 5
1.2. Miejsce powiatu w strukturze administracji publicznej 11
1.3. Podział terytorialny kraju 14
1.3.1. Zasada zasadniczego podziału państwa 16
1.3.2. Podziały i jednostki pomocnicze 20
1.3.3. Podziały terytorialne dla celów rządowej administracji publicznej 23
Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 26
2.1. Osobowość cywilnoprawna 26
2.2. Osobowość publicznoprawna 29
2.3. Samodzielność i ochrona sądowa 37
Rozdział 3. Władze powiatu 45
3.1. Zarząd powiatu 45
3.2. Rada powiatu 48
3.2.1. Rada jako organ stanowiący i kontrolny powiatu 51
3.2.2. Zakres działania rady 53
3.2.3. Wybory radnych i odwołania rady 55
3.2.4. Obrady rady na sesjach 58
3.2.5. Roszczenia majątkowe 60
Rozdział 4. Podstawowe kompetencje rady powiatu 67
4.1. Zadania własne 67
4.2. Zadania z zakresu administracji rządowej 70
4.3. Zadania przejęte w drodze porozumienia z wojewodą 77
4.4. Zadania przejęte w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87