Archiwa tagu: praca magisterska

Rekrutacja i selekcja pracowników – ludzie jako najcenniejszy zasób organizacji

praca magisterska

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe zadania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 21

Rozdział II. Proces rekrutacji pracowników 28
2.1. Planowanie personelu 28
2.2. Opis stanowiska pracy 34
2.3. Profil kandydata do pracy 37
2.4. Pojęcie i istota rekrutacji 44
2.5. Metody i źródła rekrutacji (zewnętrzne i wewnętrzne) 45

Rozdział III. Proces selekcji kandydatów do pracy 53
3.1. Definicja i znaczenie selekcji 53
3.2. Metody i sposoby selekcji kandydatów 57
3.3. Błędy popełniane w procesie selekcji 64
Rozdział IV. Metody selekcji pracowników na podstawie agencji HR 73
4.1. Metodologia badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 77
4.3. Wyniki i analiza badań ankietowych 80
4.4. Próba oceny stosowanych metod selekcji 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 100
Spis tabel 101
Spis wykresów 102
ANEKS 103

Credit scoring – nowoczesna metoda zdolności kredytowej

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu i zabezpieczenia kredytowego 4
1.1. Istota kredytu 4
1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych 8
1.2. Zabezpieczenia kredytowe 14
1.4. Ryzyko kredytowe i ryzyko zabezpieczeń 17

Rozdział II. Ocena zdolności kredytowej 24
2.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 24
2.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 29
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 35
2.4. Syntetyczna ocena zdolności kredytowej – analiza punktowa 39

Rozdział III. Istota credit scoring 44
3.1. Pojęcie i geneza scoringu 44
3.2. Metody stosowane w credit scoringu 49
3.3. Zastosowanie scoringu 53
3.4. Wady i zalety scoringu 55

Rozdział IV. Ocena zdolności kredytowej dokonywana przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 62
4.1. Ogólne zasady działalności BIK S.A. 62
4.2. Bazy danych 65
4.3. Produkty 68
4.4. Metoda oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem scoringu 71

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80
Załączniki 81

Wpływ przychodu w ujęciu bilansowym i podatkowym na wynik finansowy

Wstęp

Rozdział I. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje i cele rachunkowości
1.3. Wynik finansowy
1.4. Zakres i istota wyniku finansowego

Rozdział II. Przychody w ujęciu bilansowym
2.1. Istota i zakres prawa bilansowego
2.2. Zasady prawa bilansowego
2.3. Przychody według prawa bilansowego

Rozdział III. Przychody w ujęciu podatkowym
3.1. Pojęcie i funkcje prawa podatkowego
3.2. Zasady prawa podatkowego
3.3. Przychody według prawa podatkowego

Rozdział IV. Teoretyczne przesłanki różnic pomiędzy przychodami w/g prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.1. Podstawowe różnice w prawie bilansowym i podatkowym
4.2. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Konspekt pracy

W praktyce funkcjonowania jednostek gospodarczych, szczególnie w ich komórkach finansowo – księgowych można dostrzec pewnego rodzaju „zderzenie się” prawa bilansowego z prawem podatkowym.

Ewidencję dla celów podatkowych można określić mianem rachunkowości podatkowej. Nazwa ta nie oznacza, że należy prowadzić całkiem odrębną od rachunkowości finansowej rachunkowość dla rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego, w tym sporządzenia okresowych deklaracji podatkowych oraz zeznania rocznego.

Ewidencja dla celów bilansowych jest rozumiana jako dodatkowo rozbudowana dla  obydwóch tych celów ewidencja analityczna oraz ewidencja pozabilansowa, ujmująca m. in. różnice w przychodach według prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Mając na uwadze, że oba te prawa odmiennie oddziałują na rachunkowość, jako na system informacyjny, oraz mają ogromny wpływ na wynik finansowy tak pod względem podatkowym jak i bilansowym podjęto się ich dokładniejszej analizy.

Celem niniejszej pracy będzie jest ukazanie różnic pomiędzy bilansowym a podatkowym rozpoznaniem przychodu oraz jaki wpływ mają  one na wizerunek firmy-  wynik finansowy. Tezą pacy jest sformułowanie, iż: w procesie decyzyjnym niezwykle ważnym etapem jest pozyskiwanie informacji. W jednostkach gospodarczych są to między innymi dane o stanie majątku, źródłach jego finansowania i wyniku finansowym.

Praca skoncentrowana będzie  przede wszystkim na wymaganiach wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim musi sprostać rachunkowość w zakresie ewidencji.

Problemy te zostaną przedstawione szeroko na tle różnic w zasadach prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz wynikających z nich odmienności w traktowaniu przychodów przez prawo bilansowe i prawo podatkowe.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę rachunkowości w otoczeniu gospodarczym. W rozdziale tym omówiono pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej podstawowe funkcje i cele. Ponadto omówiono części składowe rachunkowości oraz istotę i jej zakres.rozdział ten poświęcony zostanie również wynikowi finansowemu , jego zakres i istota.

W rozdziale drugim przeanalizowano przychody w ujęciu bilansowym. Scharakteryzowano pojęcie przychodów bilansowych ich zasady , istotę oraz główne cechy rozpoznania.

W rozdziale trzecim omówiono przychody w ujęciu podatkowym. Scharakteryzowano pojęcie przychodów podatkowych , ich zasadę , istotę oraz główne cechy rozpoznania.

W czwartej części niniejszej pracy dokonano podsumowania dotychczasowych rozważań. W rozdziale tym wskazano podstawowe przesłanki wyodrębniania różnic pomiędzy przychodami według prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz jaki maja one wpływ na wynik finansowy firmy.

Jakie można czerpać informacje z wyniku finansowego sporządzonego pod względem bilansowym a jaki sporządzonego pod względem podatkowym

Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i wdrożenie systemów klasy ERP
1.2. Charakterystyka wybranych systemów klasy ERP
1.2.1. Prognozowanie popytu
1.2.2. Planowanie zasobów dystrybucji – DRP
1.2.3. Efektywna obsługa konsumenta – ECR
1.2.4. IFS
1.3. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. Podsystemy zarządzania produkcją

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I RODZAJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5
1.1. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.2. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 9
1.3. Rodzaje zabezpieczenia społecznego 12

ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH I RENTOWYCH W POLSCE 20
2.1. Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym/zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego 20
2.2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych 25
2.3. Pracownicze Programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne 29

ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 32
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja 32
3.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ZUS 39
3.3. Świadczenia i ubezpieczenia ZUS 41

ROZDZIAŁ IV. ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 49
4.1. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 49
4.2. Zmiana systemowa w Polsce 54
4.3. Reforma emerytalna w Polsce 58

ZAKOŃCZENIE 62
WYKAZ CYTOWANYCH PUBLIKACJI 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 5

Młode kobiety wobec wzorów piękna i doskonałości ciała

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZEMIANY KATEGORII „PIĘKNA”
1.1. Przemiany w definiowaniu pojęcia „piękna”
1.2. Kobiecość i piękno w polskiej rzeczywistości
1.3. Ciało wobec samorealizacji

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI BUDUJĄCE WZORY PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA
2.1. Kultura masowa
2.2. Nowoczesność
2.3. Style życia
2.4. Współczesny kobiecy wzór piękności

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. WSPÓŁCZESNA WIZJA PIĘKNA I DOSKONAŁOŚCI CIAŁA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Idealny hotel. Usługi hotelowe w oczach klienta

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE HOTELARSTWA 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Klasyfikacja obiektów noclegowych 10
1.3. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej 13
1.4. Czynniki determinujące efektywność funkcjonowania hotelu 17
1.5. Współczesne tendencje w budowie, wyposażaniu i eksploatacji obiektów hotelarskich 22
ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOTELARSKIE 29
2.1. Istota usługi hotelarskiej 29
2.2. Rodzaje usług hotelarskich 31
2.3. Metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie 38
2.4. Ceny w hotelarstwie 43
2.5. Promocja usług hotelarskich 45
2.6. Sprzedaż usług hotelarskich 51
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 56
3.1. Przedmiot i cel badań 56
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 64
3.4. Charakterystyka próby badawczej 69
ROZDZIAŁ IV. IDEALNY HOTEL W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 71
4.1. Analiza wyników badań 71
4.2. Wnioski 77
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
Aneks 92

Czynniki konkurencyjności firm gastronomicznych

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota, rodzaje, wymiary konkurencyjności 4
1.1. Konkurencja a konkurencyjność – geneza pojęcia konkurencyjności 4
1.2. Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa. 7
1.3. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa- istota przewagi konkurencyjnej. 13
1.4. Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne analizy konkurencji 30
2.1. Mierzenie konkurencyjności 30
2.2. Istota i rodzaje konkurencji 31
2.3. Metody analizy konkurencji 38
Rozdział 3. Funkcjonalne obszary konkurencyjności przedsiębiorstwa 46
3.1. Dostawcy 46
3.2. Odbiorcy 47
3.3. Konkurenci 49
3.4. Wyroby substytucyjne 53
3.5. Bariery wejścia 56
Rozdział 4. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze gastronomicznym 61
4.1. Krótka charakterystyka podmiotu i sektora 61
4.2. Rola dostawców w łańcuchu wartości 64
4.3. Siła przetargowa konsumentów 70
4.4. Konkurencja na rynku 73
4.5. Znaczenie barier wejścia 77
Rozdział 5. Ocena konkurencyjności badanego podmiotu w sektorze 82
5.1. Krytyczna analiza dotychczasowego układu sił rynkowych w sektorze 82
5.2. Postulowane kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 85
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 99
Aneks 100

Kształtowanie się dochodów budżetowych samorządu terytorialnego w latach 2015 – 2017 na przykładzie gminy Dopiewo

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet gminy 4
1.1. Pojęcie budżetu 5
1.2. Formalne wymagania wobec budżetu gminy 8
1.3. Konstrukcja budżetu 9
1.4. Plan dochodów 11
1.5. Plan wydatków 14
1.6. Rozliczenie wyniku budżetu 18
Rozdział II. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 22
2.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 22
2.2. Samodzielność finansowa gmin 25
2.3. Struktura dochodów gmin 28
2.3.1. Dochody podatkowe 29
2.3.2. Opłaty i dochody z majątku gminy 31
2.3.3. Subwencje i dotacje 35
2.3.4. Dochody zwrotne 38
2.3.5. Inne dochody 40
Rozdział III. Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie Dopiewo w latach 2015 – 2017 42
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Dopiewo 42
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy Dopiewo w latach 2015-2017 44
3.3. Dochody i ich struktura 46
3.4. Kształtowanie się dochodów własnych w budżecie gminy Dopiewo 49
3.5. Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 69

Negocjacje w handlu zagranicznym na przykładzie obywateli krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej

Wstęp 4

Rozdział I. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu zagranicznym 6
1.1. Umowa i transakcja w handlu zagranicznym 6
1.2. Towar jako przedmiot transakcji handlu zagranicznego 8
1.3. Cena w transakcji handlu zagranicznego 11
1.4. Termin dostawy 15
1.5. Odbiór towaru 16
1.6. Warunki płatności 17
1.7. Cykl transakcji i jego fazy 22
1.8. Rodzaje negocjacji 31

Rozdział II. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie 36
2.1. Definicja kultury 36
2.2. Elementy kultury 39
2.3. Typy kultury 40
2.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach 52

Rozdział III. Negocjacje międzynarodowe 57
3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych 57
3.2. Bariery negocjacji międzynarodowych 60
3.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania 62
3.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji 63
3.4.1. Styl negocjacji w zależności od poczucia tożsamości i dystansu władzy 63
3.4.2. Relacje pomiędzy stronami negocjacji 65
3.4.3. Czynnik czasu w negocjacjach 66
3.4.4. Kulturowe zróżnicowanie zachowań negocjacyjnych w zakresie metod komunikacji 71

Rozdział IV. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur 80
4.1. Dekalog negocjatora 80
4.2. Uczuciowość negocjacji 81
4.3. Umiejętność słuchania 82
4.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne 85
4.5. Negocjowanie po latynosku 87
4.6. Europejski styl negocjacyjny 93
4.6.1. Włosi 93
4.6.2. Niemcy 94
4.6.3. Francuzi 95
4.6.4. Brytyjczycy 96
4.6.5. Polacy 97

Zakończenie 99

Bibliografia 101

Spis rysunków i tabel 105