Archiwa tagu: praca dyplomowa z prawa

Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot działalności i miejsce pracy 5
1.1. Kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje 5
1.1.1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy w warunkach zmian 5
1.1.2. Cele przedsiębiorcy i przesłanki ich wyboru 10
1.2. Miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców 13
1.2.1. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorców w sferze zatrudnienia 13
1.2.2. Miejsce pracy, zwolnienia pracowników a wizerunek przedsiębiorcy 20
1.2.3. Zapotrzebowanie na pracę 23

Rozdział II. Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego 30
2.1. Ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich 30
2.1.1. Prawo do ochrony życia rodzinnego 30
2.1.2. Prawo do ochrony danych osobowych (jako element prawa do życia prywatnego) 33
2.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego 35
2.2.1. Minimalny poziom ochrony interesów osób zatrudnionych 35
2.2.2. Swobodny przepływ danych osobowych między krajami 37
2.2.3. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych 38

Rozdział III. Prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce 47
3.1. Prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 47
3.2. Kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji oraz wolnością przepływu informacji 53
3.3. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem 53
3.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych 55

Rozdział IV. Ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich 57
4.1. Prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim 57
4.2. Ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy 58
4.3. Przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika 60
4.4. Zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników 62
4.5. Poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy 64
4.6. Ochrona danych osobowych pracowników 65

Rozdział V. Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców 67
5.1. Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą 67
5.2. Ochrona dóbr osobistych pracownika 69
5.3. Prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 73
5.4. Monitorowanie pracowników 74

Zakończenie 81
Bibliografia 84

Wstęp

Wiek XXI to niewątpliwie czas dalszych, zarówno ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany te będą następowały przede wszystkim w związku z: formowaniem się różnorodnych grup interesów nieobojętnych dla działalności przedsiębiorstw, często wymuszających na nich określone zachowania, wzrostem znaczenia interakcji międzyludzkich w społeczeństwie, poziomem potrzeb społecznych oraz rosnącymi oczekiwaniami co do rodzaju, jakości i sposobu ich zaspokajania, rosnącą rolą informacji jako strategicznego bogactwa, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju i wdrażaniu techniki oraz technologii, zwłaszcza informatycznych, rosnącym znaczeniem wiedzy jako siły napędowej gospodarki, postępującymi procesami globalizacji gospodarczej, a zatem koniecznością poszerzania zasięgu działania przedsiębiorstw do rynku światowego włącznie.

Zmieniające się okoliczności działania jednostek gospodarczych nie pozostają bez znaczenia dla ich sfery zarządzania. Zarządzanie musi być nieustannie dostosowywane do tych okoliczności, tj. do zbioru składników sytuacji, w której znajduje się w danym okresie przedsiębiorstwo. Konieczne jest zatem dostrzeganie (w porę) istotnych dla siebie zmian w postaci impulsów pochodzących z otoczenia, stanowiącego wielowymiarową przestrzeń, oraz przetwarzanie tych informacji i wyszukiwanie najlepszych sytuacyjnie rozwiązań.

Przemiany, o których mowa, będą przybierały na sile i wymuszały pytania o pra­widłowość, a przede wszystkim aktualność doboru narzędzi gospodarowania oraz o pożądane kierunki ich modyfikacji i uzupełniania o nowe środki i sposoby działania.

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania zależy przede wszystkim od właściwej identyfikacji problemów występujących w przedsiębiorstwie w omawianym zakresie. Problemem jest też – jak się okazuje – ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy. Właśnie o tym traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przedmiot działalności i miejsce pracy: kształtowanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – jego uwarunkowania i konsekwencje, miejsce pracy z perspektywy zainteresowania przedsiębiorców.

Rozdział drugi to prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa europejskiego: ochrona prywatności jednostki w dokumentach Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na gruncie prawa europejskiego.

Rozdział trzeci to prawne aspekty ochrony pracownika w Polsce, prawo do prywatności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kolizja między prawem do prywatności a prawem do informacji  oraz wolnością przepływu informacji, dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w związku z zatrudnieniem oraz odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych.

Rozdział czwarty to ochrona prywatności pracownika w Polsce na tle standardów europejskich: prawo do prywatności jako odrębna konstrukcja jurydyczna w prawie polskim, ochrona prywatności na podstawie przepisów prawa pracy, przejawy ingerencji pracodawcy w sferę prywatności pracownika, zakaz dyskryminacji niepełnosprawnych w fazie doboru pracowników, poufne opiniowanie pracowników oraz opinia o pracy oraz ochrona danych osobowych pracowników.

Rozdział piąty to ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy – przegląd doświadczeń polskich przedsiębiorców: ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, ochrona dóbr osobistych pracownika, prywatność pracowników a działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, monitorowanie pracowników.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Hipoteka przymusowa

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 4

Rozdział I Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych w ogólności 6
1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 6
2. Uczestnicy stosunku podatkowego 11
3. Obowiązek podatkowy 17
3.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych 17
3.2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 21
4. Zabezpieczenie na majątku podatnika 26
5. Hipoteka przymusowa 34

Rozdział II Przedmiot hipoteki przymusowej 39
1. Nieruchomość 39
2. Użytkowanie wieczyste 40
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 43
4. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 45
5. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 48
6. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 55

Rozdział III Ustanowienie hipoteki przymusowej 60
1. Doręczenie decyzji 63
2. Powstanie hipoteki 64
3. Wpis do księgi wieczystej 67

Rozdział IV Wygasanie zobowiązań podatkowych 72
1. Realizacja zobowiązań 72
2. Zobowiązania dobrowolne 81
3. Ulga podatkowa 82
4. Zobowiązania rozłożenie na raty 83
5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 85

Rozdział V Realizacja hipoteki przymusowej 87
1. Ponaglenia do zapłaty 92
2. Zajęcie nieruchomości 93
3. Opis i oszacowanie 95
4. Licytacja zajętej nieruchomości 96

Zakończenie 98

Bibliografia 99

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

praca dyplomowa z prawa

Wstęp 2
Rozdział I. Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. 4
1. Definicja odpowiedzialności i jej rodzaje 4
2. Pojęcie, charakter i funkcje zarządu spółki z o.o. 11
3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. 15
Rozdział II. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. w świetle przepisów prawa handlowego 28
1. Istnienie zobowiązania wobec spółki egzekucji 28
2. Zakres odpowiedzialności 34
3. Wyłączenie odpowiedzialności 40
4. Odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za złożenie nieprawdziwych oświadczeń 45
Rozdział III. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie przepisów prawa podatkowego 49
1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności w prawie podatkowym 49
2. Podstawy odpowiedzialności w prawie podatkowym 55
3. Charakter odpowiedzialności w prawie podatkowym 62
Rozdział IV. Postępowanie w sprawie orzeczenia odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej 71
1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej 71
2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania członka zarządu 75
3. Orzeczenie odpowiedzialności członka zarządu 79
4. Wykonanie zobowiązania członka zarządu 84
5. Ustanie odpowiedzialności 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97

Spółka jawna – ułomna osoba prawna

praca dyplomowa z prawa

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółki jawnej.
1. Spółka jawna w kodeksie spółek handlowych
2. Spółka jawna w kodeksie handlowym
3. Ujęcie spółki jawnej w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział II. Struktura i zasady funkcjonowania spółki jawnej
1. Powstanie spółki jawnej
2. Prowadzenie spraw spółki jawnej i jej reprezentacja
3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej
4. Porównanie spółki jawnej do innych form prowadzenia działalności
5. Zalety i wady spółki jawnej

Rozdział III. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wybór formy opodatkowania
1. Księga przychodów i rozchodów
2. Ryczałt
3. Prowadzenie pełnej księgowości

Rozdział IV. Likwidacja spółki jawnej
1. Likwidatorzy spółki
2. Obowiązki likwidatorów
3. Zamknięcie ksiąg w wyniku likwidacji

Zakończenie
Bibliografia