Archiwa tagu: praca dyplomowa z prawa pracy

Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA WYNAGRODZENIA 4
1.2.Warunki wynagrodzenia 4
1.2.1. Miejsce, czas, i częstotliwość wypłaty 4
1.2.2. Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia 11

ROZDZIAŁ II. PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY 14
2.1. Za czas przestoju 14
2.2. Za urlop wypoczynkowy 18
2.3. Za czas przeznaczony do ponoszenia kwalifikacji 21
2.4. Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych 22
2.5. Za czas tymczasowego aresztowania 22
2.6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności 24
2.7. Z tytułu niezdolności do pracy 25

ROZDZIAŁ III. SWOBODA DYSPONOWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRAWEM DO WYNAGRODZENIA 28
3.1. Źródła swobody dysponowania przez pracowników prawem do wynagrodzenia 30
3.2. Zmiana uprawnień płacowych 37
3.3. Zakaz zrzekania się i przenoszenia prawa do wynagrodzenia 40
3.4. Instytucjonalne zabezpieczenie swobody dysponowania pracowników prawem do wynagrodzenia 42

ROZDZIAŁ IV. DOPUSZCZALNOŚĆ I GRANICE POTRĄCEŃ 47
4.1. Potrącenia z mocy prawa 47
4.2. Potrącenia za zgodą pracownika 54
4.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 56

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Rada pracowników

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I.
Rada pracowników – ujęcie definicyjne
1. Istota, pojęcie i skład rady pracowników
2. Procedura powoływania rady pracowników
3. Obowiązki tworzenia rady pracowników
4. Zasady ochrony szczególnej członków rad

Rozdział II.
Ustawowy obowiązek powoływania rad pracowniczych
1. Obowiązki i tryb proceduralny powoływania w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
2. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
3. Skład i kadencja rady pracowników

Rozdział III.
Uprawnienia rady pracowników
3.1. Zakres przedmiotowy uprawnień informacyjnych rady
3.2. Konsultacja – definicja, zakres i formy przeprowadzania
3.3. Sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez pracodawcę i prowadzenia konsultacji
3.4. Porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników dotyczące informowania oraz konsultacji

Zakończenie
Bibliografia

Organizacja czasu pracy w świetle polskiego prawa pracy i przepisów Unii Europejskiej

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 4
Rozdział 1. Wymiar i rozkład czasu pracy 8
1.1. Wymiar i rozkład czasu pracy w Unii Europejskiej 8
1.2. Pojęcie czasu pracy 14
1.3. Wymiar czasu pracy 16
1.4. Dodatkowe dni wolne 17
1.5. Czas pracy nie stanowiący pracy w godzinach nadliczbowych 19
1.6. Rozkłady czasu pracy z większą ilością dodatkowych dni wolnych od pracy. 19
1.7. Równoważny czas pracy 20
1.8. Ograniczenia czasu pracy 22
1.9. Przerywany czas pracy 22
1.10. Zadaniowy czas pracy 25
1.11.  Przerwy w pracy 26
1.11. Ewidencja czasu pracy 27
1.12. Skrócony czas pracy 27
Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w Polsce a w Unii Europejskiej ? porównanie. 31
2.1. Czas pracy w ruchu ciągłym 33
2.2. Praca w godzinach nadliczbowych 36
2.3. Praca w nocy oraz w niedziele i święta 42
2.4. Dyżury pracownicze 51
Rozdział 3. Przepisy wprowadzające w życie dyrektywę nr104 54
Zakończenie 57
Bibliografia 60
Artykuły 61
Akty normatywne 62
Orzecznictwo 63
Załączniki 64
Wykaz ważniejszych skrótów 64