Archiwa tagu: praca dyplomowa z prawa pracy

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie ustania stosunku pracy 4
1.1. Ogólna charakterystyka ustania stosunku pracy 4
1.2. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron 7
1.3. Wypowiedzenie umowy o pracę 9
1.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 15
1.5. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę 20

Rozdział II. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników 23
2.1. Podstawy prawne 23
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a ochrona trwałości zatrudnienia 28
2.3. Pojęcie „zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników” 33
2.4. Zakres stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 40

Rozdział III. Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników 48
3.1. Istota i przebieg zwolnienia grupowego 48
3.2. Zwolnienia grupowe a wypowiadanie umów o pracę 50
3.3. Tryb indywidualny rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 51
3.4. Uprawnienia zwalnianych pracowników 54
3.5. Likwidacja oraz upadłość pracodawcy 58

Rozdział IV. Rozwiązania innych krajów Unii Europejskiej 65

Zakończenie 84
Bibliografia 86

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w stosunku pracy
1.1. Zatrudnienie kobiet w polskim prawie pracy
1.2. Zatrudnienie kobiet w międzynarodowym prawie pracy
1.3. Równouprawnienie kobiet a prawa człowieka

Rozdział II. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.1. Zjawiska dowodzące dyskryminacji na rynku pracy
2.2. Odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy
2.2.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci
2.2.2. Segregacja zawodowa według płci
2.2.3. Rozmiar i struktura rejestrowanego bezrobocia według płci
2.3. Zróżnicowanie wynagrodzeń za prace według płci
2.3.1.Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn
3.3.1. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na wykształcenie
3.3.2. Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn ze względu na poziom grupy zawodowej
2.4. Pominiecie przy awansowaniu lub przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą
2.5. Pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Rozdział III. Sankcje w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zarobki kobiet i mężczyzn – sytuacja w Unii Europejskiej
3.1. Standardy w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
3.2. Zalecenia dla Państw Członkowskich w polityce równouprawnienia
3.3. Sytuacja w Polsce w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Prawo do pracy w świetle Konstytucji z 1997 roku

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 4
1.1. Zasady określające stosunki państwo a jednostka 4
1.2. Ogólna charakterystyka wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji z 1997 r. 5
1.3. Systematyka wolności i praw jednostki na gruncie Konstytucji 8
1.3.1. Zasady ogólne 8
1.3.2. Wolności i prawa osobiste 9
1.3.3. Wolności i prawa polityczne 10
1.3.4. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 11
1.3.5. Środki ochrony wolności i praw jednostki 12
1.3.6. Podstawowe obowiązki jednostki 13

Rozdział II. Prawo do pracy 23
2.1. Treść pojęcia „prawo do pracy” 23
2.2. Sposób realizacji prawa do pracy 31
2.3. Personalistyczne rozumienie prawa do pracy 36
2.4. Środowisko pracy a prawo do pracy 41

Rozdział III. Prawo do pracy w świetle Konstytucji z 1997 roku 44
3.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy 44
3.2. Ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw 50
3.3. Charakter norm ustawowego prawa pracy 53
3.4. Normy – zasady prawa pracy 55
3.5. Rozstrzyganie kolizji między niezgodnymi normami 57

Zakończenie 62

Bibliografia 65

Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Zasadność wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 4

Rozdział II. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę 10

Rozdział III. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę 17

Rozdział IV. Sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę 28

Zakończenie 36
Bibliografia 38

Wstęp

Zarówno potrzeba restrukturyzacji gospodarki jak również występujące co pewien czas załamania koniunktury w istotny sposób podkreślają aktualność problematyki ustania stosunku pracy, w szczególności tych przypadków, które są konsekwencją przyczyn występujących po stronie pracodawcy.

Wolny rynek, przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz wywołuje wiele zjawisk negatywnych skutkujących trudnościami ekonomicznymi, a co za tym idzie zwolnieniami pracowników.

Pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o prace stosownymi przepisami Kodeksu pracy.

Ochrona pracy to system środków zapewniających pracownikom bezpieczne dla ich życia i zdrowia warunki wykonywania pracy. Jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy.

Od rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz rozwoju nauki i techniki zależy zakres ochrony pracy. Do ochrony pracy w Polsce należą przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie pracy kobiet i młodocianych oraz dotyczące nadzoru nad warunkami pracy.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy spoczywa przede wszystkim na zakładach pracy, a także na organach nadzoru państwowego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Najbardziej istotne sprawy związane z ochroną pracy reguluje kodeks pracy. Szczególnej ochronie podlegają niektóre kategorie pracowników; kobiety ciężarne i wychowujące dzieci, młodociani, zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych i wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to pojecie i zakres powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem. Druga część pracy mówi o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Rozdział trzeci to konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Czwarta część pracy to sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Ochrona materialna wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 3

Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę – zakres pojęcia 5
1.1. Kategoria wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 5
1.2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 6
1.3. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 8
1.4. Struktura wynagrodzenia za pracę 13
1.5. Określanie wynagrodzenia za pracę 18
1.6. Zmiana uprawnień płacowych 19
1.7. Narastanie płacowych uprawnień. Metody (formy) wynagrodzenia za pracę 20
1.8. Wynagrodzenie gwarancyjne i socjalne 22

Rozdział II. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 25
2.1. Ochrona wynagrodzenia za pracę 25
2.2. Zakaz zrzeczenia się i przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę 27
2.3. Termin i miejsce wypłacania wynagrodzenia za pracę 29
2.4. Prawo do wynagrodzenia 29
2.5. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika 30
2.6. Należności pobrane z wynagrodzenia za pracę 31

Rozdział III. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 43
3.1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 43
3.1.1. Potrącenia ustawowe 43
3.1.2. Potrącenia umowne 44
3.1.3. Tryb dokonywania potrąceń 45
3.1.4. Granica potrąceń 46
3.1.5. Kwota wolna od potrąceń 48
3.1.6. Zbieg potrąceń. 51
3.2. Podsumowanie i wnioski 52

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA WYNAGRODZENIA 4
1.2.Warunki wynagrodzenia 4
1.2.1. Miejsce, czas, i częstotliwość wypłaty 4
1.2.2. Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia 11

ROZDZIAŁ II. PRAWO DO WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY 14
2.1. Za czas przestoju 14
2.2. Za urlop wypoczynkowy 18
2.3. Za czas przeznaczony do ponoszenia kwalifikacji 21
2.4. Za czas pełnienia niektórych funkcji społecznych 22
2.5. Za czas tymczasowego aresztowania 22
2.6. Za czas usprawiedliwionej nieobecności 24
2.7. Z tytułu niezdolności do pracy 25

ROZDZIAŁ III. SWOBODA DYSPONOWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRAWEM DO WYNAGRODZENIA 28
3.1. Źródła swobody dysponowania przez pracowników prawem do wynagrodzenia 30
3.2. Zmiana uprawnień płacowych 37
3.3. Zakaz zrzekania się i przenoszenia prawa do wynagrodzenia 40
3.4. Instytucjonalne zabezpieczenie swobody dysponowania pracowników prawem do wynagrodzenia 42

ROZDZIAŁ IV. DOPUSZCZALNOŚĆ I GRANICE POTRĄCEŃ 47
4.1. Potrącenia z mocy prawa 47
4.2. Potrącenia za zgodą pracownika 54
4.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 56

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67

Rada pracowników

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I.
Rada pracowników – ujęcie definicyjne
1. Istota, pojęcie i skład rady pracowników
2. Procedura powoływania rady pracowników
3. Obowiązki tworzenia rady pracowników
4. Zasady ochrony szczególnej członków rad

Rozdział II.
Ustawowy obowiązek powoływania rad pracowniczych
1. Obowiązki i tryb proceduralny powoływania w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
2. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
3. Skład i kadencja rady pracowników

Rozdział III.
Uprawnienia rady pracowników
3.1. Zakres przedmiotowy uprawnień informacyjnych rady
3.2. Konsultacja – definicja, zakres i formy przeprowadzania
3.3. Sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez pracodawcę i prowadzenia konsultacji
3.4. Porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników dotyczące informowania oraz konsultacji

Zakończenie
Bibliografia

Organizacja czasu pracy w świetle polskiego prawa pracy i przepisów Unii Europejskiej

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 4
Rozdział 1. Wymiar i rozkład czasu pracy 8
1.1. Wymiar i rozkład czasu pracy w Unii Europejskiej 8
1.2. Pojęcie czasu pracy 14
1.3. Wymiar czasu pracy 16
1.4. Dodatkowe dni wolne 17
1.5. Czas pracy nie stanowiący pracy w godzinach nadliczbowych 19
1.6. Rozkłady czasu pracy z większą ilością dodatkowych dni wolnych od pracy. 19
1.7. Równoważny czas pracy 20
1.8. Ograniczenia czasu pracy 22
1.9. Przerywany czas pracy 22
1.10. Zadaniowy czas pracy 25
1.11.  Przerwy w pracy 26
1.11. Ewidencja czasu pracy 27
1.12. Skrócony czas pracy 27
Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w Polsce a w Unii Europejskiej ? porównanie. 31
2.1. Czas pracy w ruchu ciągłym 33
2.2. Praca w godzinach nadliczbowych 36
2.3. Praca w nocy oraz w niedziele i święta 42
2.4. Dyżury pracownicze 51
Rozdział 3. Przepisy wprowadzające w życie dyrektywę nr104 54
Zakończenie 57
Bibliografia 60
Artykuły 61
Akty normatywne 62
Orzecznictwo 63
Załączniki 64
Wykaz ważniejszych skrótów 64