Archiwa tagu: Polskie rolnictwo w procesie integracji z Unia Europejska

Polskie rolnictwo w procesie integracji z Unia Europejska

Wstęp 1
Rozdział 1. Integracja gospodarki polskiej z rynkiem europejskim. 3
1.1. Standardy jakościowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. 4
1.2. Program zmian restrukturyzacyjnych wsi. 7
1.2.1. Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa. 8
1.2.2. Ustanowienie na przyszłych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ochrony fitosanitarnej i weterynaryjnej spełniającej standardy unijne. 9
1.2.3. Dostosowanie gospodarki mleczarskiej i mięsnej do standardów Unii Europejskiej. 10
1.3. Strategie rozwoju rolnictwa  z przemysłem przetwórczym 11
1.4. Dzierżawa ziemi i jej rola w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 13
1.4.1. Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 15
1.4.2. Rola dzierżaw w użytkowaniu gruntów w krajach UE i w Polsce. 17
Rozdział 2. Problemy ekologiczne związane z restrukturyzacją i prywatyzacją rolnictwa w Polsce. 20
2.1. Działania na rzecz ochrony środowiska. 21
2.2. Ochrona przyrody a proces restrukturyzacji rolnictwa. 22
2.3. Wybrane przykłady ochrony środowiska naturalnego w krajach Unii Europejskiej. 23
2.4. Polityka ekologiczna rozwoju polskiego rolnictwa. 24
2.5. Dokumenty prawne wspierające inwestycje służące ochronie środowiska. 25
Rozdział 3. Europejskie programy pomocowe. 28
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 28
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 29
3.1.2. Motywy biorcy pomocy. 30
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 31
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 35
3.4. Polityka strukturalna. 39
3.5. Fundusze strukturalne. 41
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 42
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 43
3.6. Fundusz spójności. 44
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 45
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 45
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 46
3.7.1. SAPARD 47
3.7.2. PHARE 58
3.7.3. ISPA 61
3.7.4. PAOW 63
3.7.5. Inne programy 72
Rozdział 4. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 76
Zakończenie 99
Bibliografia 101