Archiwa tagu: Polskie rolnictwo w procesie integracji z UE

Polskie rolnictwo w procesie integracji z UE

Wykaz skrótów użytych w pracy 5
Wstęp 7
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. 10
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej. 10
1.2. Cele, zasady i instrumenty Wspólnej Polityki  Rolnej. 11
1.3. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 90. 15
1.4. Ocena reform z lat 90-tych i aktualny kształt WPR 26
ROZDZIAŁ II. KIERUNKI DOSTOSOWAŃ POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 31
2.1. Rolnictwo polskie w okresie transformacji. 31
2.2. Początki dostosowań rolnictwa polskiego i Unii Europejskiej 35
2.2.1. Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa 38
2.2.2. Ustanowienie na przyszłych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej ochrony fitosanitarnej i weterynaryjnej spełniającej standardy unijne 40
2.2.3. Dostosowanie gospodarki mleczarskiej i mięsnej do standardów Unii Europejskiej 41
2.3. Problemy i zadania polskiego rolnictwa w dostosowaniach do UE 41
2.4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa 47
ROZDZIAŁ III. POMOC ZAGRANICZNA 52
3.1. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 52
3.2. Polityka strukturalna. 55
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 57
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny 58
3.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 58
3.2.4. Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa 59
3.3. Fundusz spójności 59
3.4. Fundusze przedakcesyjne 61
3.4.1. SAPARD 63
3.4.2. PHARE 69
3.4.3. ISPA 72
3.4.4. PAOW 76
3.4.5. Inne programy 79
ROZDZIAŁ IV. SZANSE POLSKIEGO ROLNICTWA WYNIKAJĄCE Z WSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ 82
4.1. Stan polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej 82
4.2. Szanse i zagrożenia wynikające dla Polski ze wstąpienia do Unii Europejskiej 91
4.3. Strategia rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich 94
4.4. Postawy rolników wobec integracji z Unią Europejską 100
Zakończenie 105
Bibliografia 108
Spis tabel 112