Archiwa tagu: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I.  Zakres podmiotowy, cele i zasady rachunkowości. 6
1.1. Zakres podmiotowy rachunkowości. 6
1.2. Cele i zakres przedmiotowy rachunkowości. 8
1.3. Dokumentacja zasad rachunkowości. 10
1.4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 11
1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 17
Rozdział II.  Wycena, elementy polityki rachunkowości. 21
2.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów. 21
2.2. Zakładowy plan kont. 27
2.3. Obieg i kontrola dokumentów. 34
Rozdział III.  Sprawozdawczość finansowa. 40
3.1. Bilans. 41
3.2. Rachunek zysków i strat. 50
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych. 52
3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 57
Rozdział IV. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa handlowego 60
4.1. Podstawy prawno – organizacyjne 60
4.2. Specyfika działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 61
4.3.  Organizacja obrotu towarowego. 62
4.4.  Plan kont przedsiębiorstwa handlowego. 64
PODSUMOWANIE 71
Wykaz tabel 84
Bibliografia 85