Archiwa tagu: Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 OBLIGACJE 5
1.1. PAPIERY WARTOŚCIOWE 5
1.1.1 Papiery wartościowe – definicje i kryteria podziału 5
1.1.2. Obligacje i ich rodzaje 7
1.2. OBRÓT OBLIGACJAMI W POLSCE 14
1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce 14
1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu 15
1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialności karnej dotyczące funkcjonowania rynku obligacji 28
1.2.4 Terminologia związana z obrotem obligacjami 30
1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje 32
ROZDZIAŁ 2 OBLIGACJE SKARBOWE 39
2.1. OBLIGACJE SKARBOWE 39
2.1.1. Aktywność państwa w zakresie emisji papierów wartościowych 39
2.1.2. Obligacje państwowe w Polsce 43
2.2 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBLIGACJI 46
2.2.1. Obligacje I emisji – 60% 46
2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw 46
2.2.3. Obligacje jednoroczne 48
2.2.4. Obligacje nominowane w USD 52
2.2.5. Obligacje konwersyjne 53
2.2.6. Obligacje na wdrożenie umowy z Klubem Londyńskim 54
2.2.7. Obligacje o stałym oprocentowaniu (2-letnie, 5-letnie) 54
2.2.8. Obligacje państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej 55
2.2.9. Obligacje zagranicznej pożyczki państwowej o terminie wykupu 13 lipca 2000 r. 56
2.2.10. Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym 57
2.2.11. Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym 58
2.2.12. Obligacje skarbowe przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 58
2.2.13. Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim 59
2.2.14. Obligacje zerokuponowe 60
2.2.15. Obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym oferowane na rynkach zagranicznych 61
2.2.16. Obligacje skarbowych o oprocentowaniu stałym przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z tytułu długów ochrony zdrowia 61
ROZDZIAŁ 3 OCENA DZIAŁALNOŚCI EMISYJNEJ PAŃSTWA. 63
3.1. OBLIGACJE WYEMITOWANE W POLSCE W 1999 I 2000 ROKU W PODZIALE NA RODZAJE 63
2.3.1 Rok 1999 63
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 1999 roku 63
2.3.2 Rok 2000 64
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 2000 roku 65
3.2. AKTYWNOŚĆ PAŃSTWA W ZAKRESIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. 66
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84