Archiwa tagu: Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I.
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA GOSPODARCZA
1.1. Przedsiębiorstwo i jego rodzaje 4
1.2. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa 8
1.3. Wpływ przedsiębiorstw na stan gospodarki 11
1.4. Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej 14

Rozdział II.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstw 23
2.2. Poziomy i rodzaje konkurencji 30
2.3. Instrumenty konkurowania 35
2.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa 36
2.5. Pozycja Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności 38

Rozdział III.
ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Liczba i struktura polskich przedsiębiorstw 42
3.1.1. Liczba i struktura przedsiębiorstw aktywnych 42
3.1.2. Liczba i struktura przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON 44
3.2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw 45
3.3. Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw 50
3.4. Bariery ograniczające konkurencyjność w Polsce 53

Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Spis tabel 66
Spis wykresów 67

Wstęp

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wiele podmiotów, nazywanych przedsiębiorstwami. Używając tego terminu, najczęściej mamy na myśli duże, a nawet bardzo duże przedsiębiorstwa. Zdecydowana jednak większość podmiotów gospodarczych ma znacznie mniejsze rozmiary, o czym najczęściej informują liczba zatrudnionych pracowników, wielkość rocznych obrotów czy wartość posiadanego majątku. Umownie przyjęło się te przedsiębiorstwa nazywać małymi i średnimi (MSP).

Istnieje powszechne przekonanie, że rola tych przedsiębiorstw jest nieznaczna, żeby nie powiedzieć marginalna. Taki pogląd wynika być może z tego, że MSP nie mogą skutecznie konkurować z dużymi, a indywidualnie każde z nich ma znikomy wpływ na wartość PKB. Dlatego też nie są one należycie doceniane przez władze administracyjne, ustawodawcze czy podatkowe. Znajduje to odzwierciedlenie w tym, że nie mają one korzystnych warunków do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i przegrywają walkę z dużymi przedsiębiorstwami, które potrafią wywierać presję na ustawodawcę i administratora życia gospodarczego. Rola jednak MSP już obecnie jest istotna i ważna. Znajduje to potwierdzenie w danych statystycznych informujących o tym, że dają one pracę co drugiemu zatrudnionemu w gospodarce i uczestniczą w tworzeniu więcej niż połowy produktu krajowego brutto.

Obserwacja sektora MSP wskazuje, że jest to zbiorowość ogromnie zróżnicowana pod względem wielkości, rodzaju podejmowanej działalności, konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, jak i możliwości dalszego rozwoju, dlatego też celem niniejszej pracy było omówienie istoty przedsiębiorstw sektora MSP oraz konkurencyjności i barier ograniczających rozwój tych przedsiębiorstw.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa jako podstawowej jednostki gospodarczej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie przedsiębiorstwa oraz przedstawiono podstawowe rodzaje przedsiębiorstw. Następnie omówiono fazy rozwoju przedsiębiorstwa, ich wpływ na stan gospodarki oraz uwarunkowania prawne działalności gospodarczej.

W rozdziale drugim omówiono konkurencyjność przedsiębiorstw. Rozważania rozpoczęto od ukazania istoty konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poziomów i rodzajów konkurencji. Następnie omówiono instrumenty konkurowania, potencja konkurencyjny przedsiębiorstwa oraz pozycję Polski w międzynarodowym rankingu konkurencyjności.

W rozdziale trzecim dokonano analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Na wstępie przedstawiono liczbę i strukturę polskich przedsiębiorstw zarówno tych aktywnych oraz tych zarejestrowanych w REGON. Następnie dokonano analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw. Zbadano także czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Pod koniec rozdziału omówiono bariery ograniczające konkurencyjność w Polsce.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.