Archiwa tagu: Egzekucje bankowe

Egzekucje bankowe

Wstęp 1
Rozdział 1. Rachunek bankowy jako przedmiot egzekucji 3
1.1. Pojęcie i funkcja rachunku bankowego 3
1.1.1. Podstawa prawna 5
1.1.2. Pojęcie rachunku bankowego 7
1.1.3. Umowa rachunku bankowego i jej charakter prawny 10
1.1.4. Obowiązki i prawa stron umowy rachunku bankowego 14
1.1.5. Funkcja rachunku bankowego 16
1.2. Rodzaje rachunków bankowych 17
1.2.1. Rachunki osób fizycznych 19
1.2.2. Rachunki przedsiębiorców 24
1.2.3. Rachunki kart płatniczych 28
1.3. Obowiązek posiadania rachunku przez przedsiębiorców 29
1.4. Właściwość organów egzekucyjnych 31
1.4.1. Sądowe organy egzekucyjne 31
1.4.2. Administracyjne organy egzekucyjne 31
Rozdział 2. Postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego 33
2.1. Postępowanie sądowe i administracyjne – podobieństwa i różnice 33
2.2. Obowiązek prowadzenia egzekucji przeciwko Skarbowi Państwa 35
2.3. Ograniczenia egzekucji 36
2.3.1. Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego 36
2.3.2. Kwoty wolne od zajęcia 38
2.4. Przebieg postępowania 40
2.4.1. Tytuły egzekucyjne 42
2.4.2. Klauzula wykonalności 48
2.4.3. Wszczęcie egzekucji i przebieg postępowania 51
2.4.4. Zawieszenie postępowania 52
2.4.5. Umorzenie postępowania 54
2.5. Obowiązki oraz odpowiedzialność banku i jego pracowników 55
2.5.1. Obowiązki banku i jego pracowników. 55
2.5.2. Odpowiedzialność banku i jego pracowników 59
2.6. Zbieg egzekucji sądowych oraz sądowej i administracyjnej do rachunku bankowego 62
2.7. Powództwa przeciwegzekucyjne 64
Rozdział 3. Instytucje prawne mające wpływ na egzekucję 67
3.1. Tajemnica bankowa 67
3.1.1. Przedmiot tajemnicy bankowej 68
3.1.2. Uregulowania prawne 72
3.2. Zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym 74
3.2.1. Blokada rachunku bankowego 75
3.2.2. Pełnomocnictwo i klauzula potrącenia 78
3.2.3. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego 80
3.2.4. Zastaw 83
3.2.5. Kaucja 86
3.3. Odpowiedzialność innych podmiotów za zobowiązania banków 86
Zakończenie 95
Bibliografia 97