Archiwa tagu: Analiza pozyskiwania kapitału na przykładzie przedsiębiorstwa X

Analiza pozyskiwania kapitału na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

Rozdział pierwszy

Istota i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie

1.1.Pojęcie analizy ekonomiczno-finansowej

1.2.Miejsce analizy finansowej w systemie analiz

1.3.Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej

1.4.Metody rachunkowe wykorzystane w analizach

1.5.Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu

Rozdział drugi

Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa

2.1.Źródła pozyskiwania kapitału

2.2.Analiza wskaźnikowa ? elementem analizy finansowej

2.2.1. Analiza płynności

2.2.2. Analiza sprawności działania

2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa

2.2.4. Analiza rentowności

Rozdział trzeci

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa X jako źródło informacji o posiadanym kapitale

3.1.Historia powstania przedsiębiorstwa

3.2.Przedmiot działalności

3.3.Omówienie zasad konsolidacji

3.3.1. Podmioty zależne

3.3.2. Podmioty stowarzyszone

3.4.Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat

3.4.1. Analiza bilansu

3.4.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

3.5.Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej

3.5.1. Płynność finansowa

3.5.2. Ocena sprawności działania

3.5.3. Analiza wspomagania finansowego

3.5.4. Rentowność

3.6.Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej X

3.7.Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej

3.8.Podsumowanie wyników badań

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

ANEKS