Archiwa tagu: Analiza porównawcza produktów indywidualnych ubezpieczeń życiowych

Analiza porównawcza produktów indywidualnych ubezpieczeń na życie

Wstęp. 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 4
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 4
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 12
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 19

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 28
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 28
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 28
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 33
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 35
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 37
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 37
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 42
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 44
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 45

Rozdział III. Rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN 54
3.1. Oferta PZU Życie 54
3.2. Oferta Commercial Union 60
3.3. Oferta ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 68
3.4. Analiza porównawcza 73
3.5. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie 79

Zakończenie. 81
Bibliografia. 83
Spis tabel i rysunków. 87

Wstęp

Niezwykle ważnym elementem w warunkach gospodarki rynkowej stanowią dzisiaj ubezpieczenia. Zadaniem ubezpieczeń jest nie tylko zabezpieczenie majątku przedsiębiorstw przed zdarzeniem losowym, ale także zabezpieczenie środków dla ludności w ramach ubezpieczeń życiowych, emerytalnych, zdrowotnych.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce przechodzi już od blisko dwudziestu lat przyspieszone zmiany. Dotyczy to wszystkich obszarów jego funkcjonowania. Rosnąca konkurencja pomiędzy operatorami rynkowymi, z jednej strony, oraz postępujący wzrost świadomości ubezpieczeniowej wśród klientów, z drugiej, spowodowały daleko idące zmiany w ofercie ubezpieczeniowej.

Wzrasta ranga problematyki ubezpieczeniowej w działalności przedsiębiorstw i w życiu osób fizycznych. Nieprzypadkowo problematyka ubezpieczeń zajmuje coraz więcej miejsca w programach uczelni i pracach badawczych. Niezbędna jest więc prezentacja wyników badań różnych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się problematyką ubezpieczeń.
W ciągu ostatnich kilku lat niektóre ubezpieczenia na życie z bardzo ograniczonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, a rozbudowaną częścią kapitałową stały się popularnym produktem inwestycyjnym. Zakłady ubezpieczeń zgodnie z oczekiwaniami klientów poszerzają swoją ofertę zarówno w zakresie ubezpieczeń ochronnych (np. tzw. ubezpieczenia zdrowotne), jak i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Opracowywane przez zakłady ubezpieczeń nowe rodzaje produktów stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają rozległej wiedzy nie tylko z zakresu ubezpieczeń, ale również z innych dziedzin nauki

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I prezentuje zagadnienia takie jak: historia ubezpieczeń w Polsce, funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń, kryteria podziału ubezpieczeń oraz podział ubezpieczeń społecznych.

Rozdział II przedstawia ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych wyróżniając przy tym pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie, istotę ubezpieczenia na życie, funkcję ochronną ubezpieczenia na życie, funkcję oszczędnościową ubezpieczenia na życie. Ponadto opisuje umowę ubezpieczenia na życie, w które zawiera: pojęcie i przedmiot umowy, sumę i składkę ubezpieczeniową oraz świadczenie ubezpieczeniowe. Klasyfikuje również produkty z zakresu ubezpieczeń na życie.

Rozdział III ukazuje rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN. Niniejszy rozdział prezentuje kolejno: ofertę PZU Życie, Commercial Union, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., analizę porównawczą oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.