Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Turystycznej Atas

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Turystycznej Atas

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcie analizy finansowej 5
1.1. Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej 5
1.2.Typy analiz sporządzanych w firmie w oparciu o dostępne informacje 9
1.3. Regulacje prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 13
Rozdział II. Źródła finansowania przedsiębiorstwa 19
2.1. Finansowanie przedsiębiorstw w aspekcie teoretycznym 19
2.2. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa 21
2.2.1. Polityka finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie wewnętrznych źródeł finansowania 21
2.2.2. Zysk netto przykładem samofinansowania 23
2.2.3. Amortyzacja majątku trwałego 26
2.2.4. Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 30
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 32
Rozdział III. Metody analizy finansowej 34
3.1. Bilans majątkowy 34
3.2. Rachunek zysków i strat 41
3.3. Przepływy środków pieniężnych 43
3.4. Informacje dodatkowe 47
Rozdział IV. Analiza wstępna wskaźnikowa 50
4.1. Analiza pionowa i pozioma 50
4.2. Analiza płynności, sprawności działania oraz zadłużenia 52
4.3. Analiza kosztów własnych oraz rentowności przychodów ze sprzedaży 60
4.4. Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie do oceny przedsiębiorstwa 62
Rozdział V. Zastosowanie metod analizy finansowej i sprawozdania finansowego dla oceny spółki ATAS 65
5.1. Charakterystyka działalności Spółki z uwzględnieniem otoczenia w którym funkcjonuje 65
5.2. Bilans i rachunek zysków strat jako podstawowe formy analizy finansowej stosowane w Spółce 70
5.3. Analiza wskaźników płynności 73
5.4. Analiza wspomagania finansowego i wskaźników rentowności 76
4.6 Analiza wskaźników rentowności 77
5.5. Ocena kondycji finansowej Spółki 78
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 85
Załączniki 86