Archiwa tagu: Agroturystyka szansa wzbogacenia oferty turystycznej powiatu jeleniogorskiego

Agroturystyka szansa wzbogacenia oferty turystycznej powiatu jeleniogorskiego

Wstęp 2

Rozdział I. AGROTURYSTYKA FORMĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 4
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 4
1.1.1. Pojęcie agroturystyki i jej związek z innymi formami turystyki 4
1.1.2. Cechy popytu i podaży w agroturystyce. 7
1.2. Podstawy prawne i finansowe prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 11
1.2.1. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich. 11
1.2.2. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. 17
1.2.3. Finansowe uwarunkowania działalności agroturystycznej. 21
1.3. Koncepcja agroturystyki jako produktu markowego 27

ROZDZIAŁ II.  Podstawowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki  w powiecie jeleniogórskim. 35
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 35
2.1.1. Walory wypoczynkowe 37
2.1.2. Walory krajoznawcze 39
2.1.3. Walory specjalistyczne 42
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 44
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 44
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 46
2.2.3. Oferta sportowo-rekreacyjna i kulturalna. 48
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu jeleniogórskiego. 52
2.4. Oczekiwania i stosunek mieszkańców terenów wiejskich do uczestników ruchu turystycznego. 54

ROZDZIAŁIII.   Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 60
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 60
3.1.1. Mocne i słabe strony oferty. 60
3.1.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie jeleniogórskim. 65
3.2. Identyfikacja korzyści osiąganych przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 69
3.3. Doskonalenie oferty dystrybucji i promocji oferty gospodarstw agroturystycznych. 71
3.4. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu jeleniogórskiego 83
3.4.1. Źródła finansowania rozwoju działalności agroturystycznej. 83
3.4.2. Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju agroturystyki. 85
3.4.3. Udział organizacji samorządu gospodarczego w pobudzaniu rozwoju turystyki na terenach wiejskich. 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94