Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi

SPIS TREŚCI 2
WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I ROLA I ZNACZENIE ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI 5
1.1. Człowiek jako podstawa osiągnięcia celów przedsiębiorstwa 5
1.2. Znaczenie człowieka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 9
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – cele i istota 18
1.4. Taktyka rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie 23

ROZDZIAŁ II SZKOLENIA – POTRZEBY, ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 29
2.1. Istota i znaczenie systemu szkoleń w organizacji 29
2.2. Rodzaje szkoleń oraz inne formy doskonalenia 34
2.3. Znaczenie rozwoju pracowników w organizacji 40
2.4. Ocena efektywności szkolenia 48

ROZDZIAŁ III ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE EGIS 53
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 53
3.2. Polityka personalna 55
3.3. Szkolenia pracowników 56
3.4. Motywowanie pracowników 60
3.5. Zwiększanie satysfakcji z pracy 65

ROZDZIAŁ IV SYSTEM SZKOLEŃ I DOSKONALENIA KADR W PRZEDSIĘBIORSTWIE EGIS W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 69
4.1. Metodologia badań własnych 69
4.2. Analiza wyników 71
4.2.1. Proces szkoleniowy 71
4.2.2. System doskonalenia kadry kierowniczej 78
4.2.3. System szkoleń i rozwoju przedstawicieli medycznych 85
4.3. Wnioski 87

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101
ANEKS 102
ZAŁĄCZNIK 103